Cestování do USA

Důležité informace, pokud jste na cestách do / z USA

  Žádost o cestovní autorizace - ESTA   
 
 

Elektronický systém vydávání cestovních povolení (Electronic System for Travel Authorization – ESTA)

Od 12. ledna 2009 musí cestující do USA, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, požádat o elektronické cestovní povolení prostřednictvím systému ESTA.

Osvobození od vízové povinnosti

Státní příslušníci níže uvedených zemí, kteří cestují do USA (jako turisti nebo obchodně) na dobu 90-ti dní či kratší, jsou osvobozeni od vízové povinnosti: Portugalsko, Německo, Andora, Rakousko, Austrálie, Belgie, Brunej, Dánsko, Slovinsko, Španělsko, Finsko, Francie, Nizozemsko, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Monako, Norsko, Nový Zéland, Spojené království, San Marino, Singapur, Švédsko a Švýcarsko.

Pro více informací navštivte internetové stránky: Osvobození od vízové povinnosti a systém ESTA.

ESTA – ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VYDÁVÁNÍ CESTOVNÍCH POVOLENÍ

Jste-li držitelem cestovního pasu některé z výše uvedených zemí vydaného po roce 2001 a cestujete-li do USA, jste povinni požádat o elektronické cestovní povolení prostřednictvím systému ESTA. Od 12. ledna 2009 může být cestujícím, kteří jsou sice osvobozeni od vízové povinnosti, ale o potvrzení ESTA nepožádali, zakázán vstup na území USA a  mohou být navráceni do výchozí země.

K podání žádosti je nutno vyplnit formulář na stránkách ESTA. Systém Vás požádá o odpovědi na základní otázky týkající se Vašich osobních údajů a způsobilosti (jedná se o tytéž otázky, které jsou uvedeny na papírovém formuláři I-94W). Žádné další informace se nepožadují.

Žádost o povolení musí být podána a povolení obdrženo do 3 dnů před cestou. Chcete-li mít jistotu, nejlepší alternativou je získat povolení před provedením rezervace. Letecké společnosti přepravující cestující do USA, které si od cestujících nevyžádají předložení uvedeného povolení, budou od 20. března 2010 postihovány. V důsledku této skutečnosti si společnost TAP vyhrazuje právo odmítnout nástup do letadla cestujícím, kteří povolení nemají, a to do doby, než si je opatří.

Postup:

  • Otevřete internetové stránky ESTA (https://esta.cbp.dhs.gov/) a vyplňte formulář. Systém Vás požádá o odpovědi na otázky o osobních údajích, podobné těm, které jsou uvedeny ve formulářích, jež se vyplňují před výstupem v přístavech a na letištích v USA.
  • Jakmile je Vám cesta povolena, příslušný dokument vytiskněte. Přiložte si jej k cestovnímu pasu a na požádání jej předložte při odletu z Portugalska nebo při hraniční kontrole v USA. Odpoví-li Vám systém zprávou „Cesta nepovolena“, budete si muset zažádat o nepřistěhovalecké vízum na nejbližším konzulárním úřadě nebo na Velvyslanectví USA v Lisabonu.
  • Odpoví-li Vám systém „Povolení čeká na vyřízení“, budete muset stránky opětovně otevřít po 72 hodinách, abyste obdrželi konečnou odpověď.
  • Povolení má platnost dvou let od data vydání a může být použito pro opakovaný vstup do USA (během tohoto období nemusíte žádat o nové povolení). Pokud však mezitím vyprší platnost Vašeho cestovního pasu, budete si o nové povolení muset požádat.

Pro podrobnější informace navštivte tyto stránky:

Velvyslanectví USA v Portugalsku – víza do USA

Vláda USA – Program osvobození od vízové povinnosti

 

Povinné informace při příletu/odletu do USA

Z důvodů vyplývajících výlučně z právních požadavků amerických úřadů a které jsou zcela mimo kontrolu společnosti TAP, jsou všichni cestující do USA povinni při rezervaci poskytnout následující informace:

  • Celé jméno (či v rozsahu dovoleného počtu písmen)
  • Pohlaví
  • Datum narození
  • Číslo a datum platnosti cestovního pasu nebo průkazu totožnosti
  • Redress number“, je-li k dispozici


První tři položky jsou povinné.

Od 1. listopadu 2010 jsou letecké společnosti povinny tyto informace zaslat americkým úřadům do 72 hodin před odletem, jinak jsou nuceny rezervaci zrušit, a to i v případě, že letenka již byla vydána.

Společnost TAP děkuje všem dotčeným cestujícím za pochopení a doufá v jejich nápomocnost; našim cílem je včas vyhovět uvedeným požadavkům a zaručit cestujícím obvyklou kvalitu služeb.

 

Přístup úřadů hraniční kontroly USA k údajům o cestujících

Často kladené otázky

Dle ustanovení americké legislativy jsou všechny letecké společnosti provozující lety do, z či na území USA povinny poskytnout Ministerstvu vnitřní bezpečnosti USA, pod které spadá Úřad pro cla a ochranu hranic, přístup k určitým informacím o cestujících s cílem předcházení a boje proti terorismu a další závažné trestné činnosti. Společnost TAP tento právní požadavek plní. Upozorňujeme cestující na následující informace poskytnuté americkým Úřadem pro cla a ochranu hranic:

Informace o cestujících – Jaký druh informací je předáván?

Úřad pro cla a ochranu hranic USA má přístup k určitým informacím o rezervaci a itineráři (PNR) cestujících, kteří cestují do, z nebo přes USA.

Tyto informace zahrnují elektronické záznamy z rezervačních a odbavovacích systémů užívaných leteckými společnostmi; jedná se o záznamy každého itineráře, který si cestující zarezervoval. Obsahují údaje jako jméno, telefonní číslo či další kontaktní údaje cestujícího, podrobnosti o itineráři cesty (datum, místo odletu, destinace, číslo sedadla, přepravovaná zavazadla, atd.) a podrobnosti o rezervaci (název cestovní kanceláře a způsob platby). Kromě toho může jmenná evidence cestujících (PNR) obsahovat další informace, které cestující při rezervaci letenky uvedl (např. rezervace hotelu).

Úřad pro cla a ochranu hranic nevyužije těch údajů o rezervaci, které jsou považovány za „citlivé“ (např. informace umožňující určit rasový či etnický původ, náboženské vyznání, politické přesvědčení či zdravotní stav cestujícího). Informace o stravovacích preferencích cestujícího či o lékařských službách, o něž cestující požádal, mohou být využity.

Úřady a cíle – Kdo má přístup k údajům o mé rezervaci, kdo je může ukládat a používat a k čemu budou použity?

Úřad pro cla a ochranu hranic Ministerstva pro vnitřní bezpečnost USA má přístup ke jmenné evidenci cestujících (PNR) a může tyto informace použít při předcházení a boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti.

Dle ustanovení americké legislativy nemohou být tyto údaje zveřejněny. V závislosti na konkrétních případech mohou být údaje postoupeny jiným vládním úřadům zodpovědným za prosazování práva a za boj proti terorismu, aby je použily při předcházení a boji proti terorismu a jiné závažné trestné činnosti.

V případě potřeby mohou být údaje o rezervaci použité k ochraně životně důležitých zájmů cestujících či třetích stran (např. v případě mimořádných událostí ohrožujících veřejné zdraví) nebo pro účely trestního stíhání a soudního řízení, či jiných postupů vyžadovaných zákonem.

Zpracování údajů – Jak jsou mé údaje ve jmenné evidenci cestujících (PNR) využity?

Americký Úřad pro cla a ochranu hranic získává údaje o jmenné evidenci cestujících (PNR) přímo z rezervačních a odbavovacích systémů leteckých společností; údaje analyzuje před příletem cestujících s cílem usnadnit vstup důvěryhodných cestujících a zároveň určit, zda cestující nepředstavují některou z výše uvedených hrozeb. Údaje budou Úřadem uloženy po dobu tří let a šesti měsíců, vyjma případů, kdy během tohoto období Úřad údaje použije – tehdy budou informace uloženy v elektronické podobě po dobu následujících osmi let pro účely auditu.

Pokud Úřad pro cla a ochranu hranic uzná za vhodné, může přijmout další technická nebo organizační opatření s cílem předejít zneužití těchto údajů.

Práva cestujících – Jaká jsou má práva?

Cestující si mohou vyžádat kopii svých údajů ve jmenné evidenci cestujících z databáze Úřadu pro cla a ochranu hranic. V určitých případech však Úřad může poskytnutí údajů zcela nebo částečně odmítnout nebo odložit (např. pokud existuje opodstatněná domněnka, že by to narušilo prosazování práva nebo napomohlo vyzrazení metod či postupů soudního vyšetřování).

V souladu s americkými zákony může být odmítnutí Úřadu pro cla a ochranu hranic vydat údaje o jmenné evidenci cestujících předmětem soudního řízení.
Cestující mohou požádat Úřad o opravu uloženého záznamu v PNR, uzná-li Úřad takovou opravu za adekvátní a opodstatněnou.

Chcete-li získat přístup ke svým údajům ve jmenné evidenci cestujících u Úřadu pro cla a ochranu hranic, můžete zaslat písemnou žádost na poštovní adresu:
Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229

nebo podat žádost u:
Disclosure Law Officer, U.S. Customs and Border Protection, Headquarters, Washington, D.C.

Pro další informace o postupu podání žádosti se prosím seznamte s ustanoveními Sekce 103.5 Hlavy 19 Kodexu federálních předpisů USA.

Písemné žádosti o opravu a stížnosti ohledně použití záznamů ve jmenné evidenci cestujících mohou být zaslány na adresu:
U.S. CBP's Assistant Commissioner, Office of Field Operations, U.S. Customs and Border Protection, 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20229.

Rozhodnutí Úřadu pro cla a ochranu hranic mohou být prověřeny vedoucím oddělení pro ochranu údajů Ministerstva vnitřní bezpečnosti ve Washingtonu, DC 20528.

Pokud cestující od amerických úřadů neobdrží uspokojivou odpověď, mohou žádost o prověření zaslat úřadům pro ochranu údajů v některé ze členských zemí EU.