TAP Portugal  
 
 
 
 
 
 

 Vervoersvoorwaarden

 

Algemene vervoersvoorwaarden 

Op uw vervoersovereenkomst met TAP zijn van toepassing:

 • de bepalingen die zijn vermeld op uw vervoersbewijs;
 • de geldende tariefsvoorwaarden;
 • de overige geldende regelgeving;
 • de Algemene Vervoersvoorwaarden (Passagiers en Bagage) - download hier de pdf.
 

Verordening (EG) nr. 261/2004

Deze mededeling is vereist krachtens Verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004. Gelieve het daartoe verantwoordelijk gestelde orgaan te verzoeken aan deze verordening uitvoering te geven.

Mededeling met Betrekking tot Annuleringen

Toepassing

De volgende regels zijn van toepassing:

 • in geval van het niet uitvoeren van een eerder geplande vlucht die door TAP PORTUGAL zou worden uitgevoerd en waarop ten minste één plaats was geboekt;
 • op passagiers die vertrekken van een in de EU gelegen luchthaven en op passagiers op vluchten die door een communautaire luchtvaartmaatschappij worden uitgevoerd en die vertrekken van een buiten de EU gelegen luchthaven naar een in de EU gelegen luchthaven (tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in het land van die buiten de EU gelegen luchthaven);
 • mits zij een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben of mits zij door een luchtvaartmaatschappij of touroperator van de vlucht waarvoor zij een boeking hadden, zijn overgeplaatst naar een andere vlucht, ongeacht de reden;
 • uitsluitend op passagiers met tarieven die direct of indirect voor het publiek toegankelijk zijn, of met tickets die zijn verstrekt in het kader van een Frequent Flyer-programma of een ander commercieel programma;
 • op de vluchten waarvan TAP PORTUGAL de luchtvaartmaatschappij is die de vlucht uitvoert.

Regels voor compensatie en bijstand

1. Als uw vlucht is geannuleerd, biedt TAP PORTUGAL u:

1.1 Een van de volgende mogelijkheden:

(a) volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen (in contant geld, middels een elektronische overmaking aan de bank, per bankcheque of, met uw schriftelijke toestemming, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten) tegen de prijs waarvoor het gekocht was voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en, indien verder reizen in het licht van uw oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die reeds zijn gemaakt, alsmede in voorkomend geval een retourvlucht (bij de eerste gelegenheid) naar uw eerste vertrekpunt;

(b) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid;

(c) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming op een latere datum naar uw keuze, indien er plaats beschikbaar is.

Opmerking 1: Het bepaalde onder (a) is ook van toepassing op passagiers wier vlucht onderdeel is van een pakket, behalve wat het recht op terugbetaling betreft indien dit recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

Opmerking 2:Wanneer, in het geval waarin een stad of regio wordt bediend door meerdere luchthavens, TAP PORTUGAL u een vlucht aanbiedt naar een andere luchthaven dan die waarvoor was geboekt, draagt TAP PORTUGAL de kosten van de reis van die andere vluchthaven naar de luchthaven waarvoor was geboekt, of naar een andere met u overeengekomen nabijgelegen bestemming.

1.2 Daarnaast biedt TAP PORTUGAL u gratis:

(a) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;  

(b) een telefoonkaart, twee telefoongesprekken of andere communicatiemiddelen (zoals fax of telex).

1.3 In geval van een andere vlucht die naar redelijke verwachting ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht zal vertrekken, biedt TAP PORTUGAL u bovendien:

(a) hotelaccommodatie in gevallen:

 • waarin een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt; of
 • waarin een langer verblijf noodzakelijk wordt dan het door u geplande verblijf;

(b) vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of andere accommodatie).

Opmerking: Uitgaven met betrekking tot hetgeen wordt genoemd onder (a) en (b) van 1.2 en 1.3, die zijn gedaan na het derde uur voorafgaand aan het tijdstip van het vertrek van de retourvlucht genoemd onder (a) van 1.1 of van de andere vlucht genoemd onder  (b) of (c) van 1.1 zijn voor uw eigen rekening.

1.4 U hebt recht op onderstaande compensatie, die wordt uitbetaald overeenkomstig het bepaalde onder  (a) van 1.1:

(a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 km;

(b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;

(c) 600 EUR, voor alle niet onder (a) of (b) vallende vluchten.

Opmerking: Bij de bepaling van de afstand wordt gekeken naar de laatste bestemming waar de passagier als gevolg van de annulering na de geplande tijd zal aankomen. De afstanden worden gemeten volgens de groot-cirkelmethode (ortodromische lijn).

Tenzij:

 • de annulering u tenminste twee weken voor de geplande vertrektijd wordt medegedeeld;
 • de annulering u tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt medegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden, die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan vier uur later dan de aankomsttijd op de eindbestemming brengt;
 • de annulering u minder dan zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt medegedeeld en u een andere vlucht naar uw bestemming wordt aangeboden, die niet eerder dan één uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en u minder dan twee uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt;
 • TAP PORTUGAL kan aantonen dat de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

2. Wanneer u een andere vlucht naar uw eindbestemming wordt aangeboden overeenkomstig het bepaalde onder (b) of (c) van 1.1, en de aankomsttijd niet meer dan hieronder vermeld afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht:

(i) twee uur voor alle vluchten van 1500 km of minder;
(ii) drie uur voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;
(iii) vier uur voor alle vluchten die niet onder (i) of (ii) vallen, kan TAP PORTUGAL de compensatiebedragen vermeld in (a), (b) en (c) van 1.4 met 50% verlagen.

3. De in deze mededeling voorziene bijstand is van toepassing, onverminderd de rechten die u hebt op bijkomende compensatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (met name Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen), hoewel dergelijke bijstand met die compensatie kan worden verrekend.

4. Personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders, alsmede alleenreizende kinderen hebben er recht op dat de onder  (a) en (b) van 1.2 en 1.3 bedoelde bijstand hun zo spoedig mogelijk wordt geboden. TAP PORTUGAL zal bijzondere aandacht aan hun behoeften schenken.

5. Iedere door TAP PORTUGAL ter restitutie of uitbetaling uitgegeven bon/MCO kan slechts gebruikt worden voor reizen/diensten van TAP PORTUGAL en uitsluitend wanneer deze rechtstreeks door de maatschappij worden geleverd.

6. Voor de toepassing van deze regels gelden onderstaande definities:

"Communautaire luchtvaartmaatschappij": een luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning die door een lidstaat is verleend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

"Luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert": een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert of voornemens is een vlucht uit te voeren in het kader van een overeenkomst met een passagier of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met die passagier.

"Eindbestemming": de bestemming die vermeld staat op het bij de incheckbalie aangeboden ticket of, in geval van rechtstreeks aansluitende vluchten, de bestemming van de laatste vlucht; indien de geplande aankomsttijd is gerespecteerd, wordt er geen rekening gehouden met haalbare alternatieve aansluitende vluchten.

"Persoon met beperkte mobiliteit": een persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, tijdelijke of blijvende) handicap, een verstandelijke handicap, leeftijd of enige andere oorzaak die een handicap oplevert, en wiens situatie vereist dat hij bijzondere aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hem worden aangepast.

Mededeling met Betrekking tot Vertragingen

Toepassing

De volgende regels zijn van toepassing:

 • op passagiers die vertrekken van een in de EU gelegen luchthaven en op passagiers op vluchten die door een communautaire luchtvaartmaatschappij worden uitgevoerd en die vertrekken van een buiten de EU gelegen luchthaven naar een in de EU gelegen luchthaven (tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in het land van die buiten de EU gelegen luchthaven);
 • mits zij een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich bij de incheckbalie melden zoals bepaald en op de tijd die van tevoren schriftelijk (of elektronisch) is aangegeven of, indien er geen tijd wordt aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de aangekondigde vertrektijd, of mits zij door een luchtvaartmaatschappij of touroperator van de vlucht waarvoor zij een boeking hadden, zijn overgeplaatst naar een andere vlucht, ongeacht de reden;
 • uitsluitend op passagiers met tarieven die direct of indirect voor het publiek toegankelijk zijn, of met tickets die zijn verstrekt in het kader van een Frequent Flyer-programma of een ander commercieel programma;
 • op de vluchten waarvan TAP PORTUGAL de luchtvaartmaatschappij is die de vlucht uitvoert.

Opmerking: Niet van toepassing ingeval TAP PORTUGAL kan aantonen dat de vertraging het gevolg is van buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden.

Regels voor compensatie en bijstand

1. Wanneer TAP PORTUGAL redelijkerwijs kan verwachten dat een vlucht een vertraging ten opzichte van de geplande vertrektijd oploopt, en wel:

(i) van twee uur of meer voor alle vluchten van 1500 km of minder;

(ii) van drie uur of meer voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;

(iii) van vier uur of meer voor alle vluchten die niet onder (i) of (ii) vallen.

Opmerking: de afstanden worden gemeten volgens de groot-cirkelmethode (ortodromische lijn).

TAP PORTUGAL biedt u gratis:

(a) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;  

(b) een telefoonkaart, twee telefoongesprekken of andere communicatiemiddelen (zoals fax of telex).

1.1 Wanneer de vertrektijd redelijkerwijs ten vroegste daags na de geplande vertrektijd van uw geannuleerde vlucht wordt verwacht, biedt TAP PORTUGAL u bovendien gratis, naast de onder 1 beschreven bijstand:

(a) hotelaccommodatie in gevallen:

§  waarin een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt; of

§  waarin een langer verblijf noodzakelijk wordt dan het door u geplande verblijf; en

(b) vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of andere accommodatie).

1.2 Wanneer de vertraging ten minste 5 uur bedraagt en u beslist de vertraagde vlucht niet te nemen, biedt TAP PORTUGAL u bovendien, naast de onder 1 en 1.1 beschreven bijstand: volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen (in contant geld, middels een elektronische overschrijving aan de bank, per bankoverschrijving, bankcheque of, met uw schriftelijke toestemming, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten) tegen de prijs waarvoor het gekocht was voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en, indien verder reizen in het licht van uw oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die reeds zijn gemaakt, alsmede in voorkomend geval een retourvlucht (bij de eerste gelegenheid) naar uw eerste vertrekpunt.

Opmerking: Het hierboven bepaalde is ook van toepassing op passagiers wier vlucht onderdeel is van een pakket, behalve wat het recht op terugbetaling betreft indien dit recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

2. Uitgaven in verband met het bepaalde in (a) en (b) van 1 en 1.1 die na het derde uur vóór de vertrektijd van de in voormelde alinea van 1.2 vermelde vertraagde vlucht of retourvlucht worden gemaakt, zijn voor uw rekening.

3. TAP PORTUGAL verleent u de in deze mededeling beschreven bijstand binnen de onder (i), (ii) en (iii) van 1 voor iedere afstand vastgestelde periodes.

4. De in deze mededeling beschreven bijstand is van toepassing, onverminderd de rechten die u hebt op bijkomende compensatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (met name Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen), hoewel dergelijke bijstand met die compensatie kan worden verrekend.

5. In geval van vertraging, ongeacht de duur, hebben personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders, alsmede alleenreizende kinderen er recht op dat de onder 1 en 1.1 bedoelde bijstand hun zo spoedig mogelijk wordt geboden en zal TAP PORTUGAL bijzondere aandacht aan hun behoeften schenken.

6. Voor de toepassing van deze regels gelden onderstaande definities:

"Communautaire luchtvaartmaatschappij": een luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning die door een lidstaat is verleend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

"Luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert": een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert of voornemens is een vlucht uit te voeren in het kader van een overeenkomst met een passagier of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met die passagier.

"Eindbestemming": de bestemming die vermeld staat op het bij de incheckbalie aangeboden ticket of, in geval van rechtstreeks aansluitende vluchten, de bestemming van de laatste vlucht; indien de geplande aankomsttijd is gerespecteerd, wordt er geen rekening gehouden met haalbare alternatieve aansluitende vluchten.

"Persoon met beperkte mobiliteit": een persoon wiens mobiliteit bij het gebruik van vervoer beperkt is ten gevolge van een lichamelijke (zintuiglijke of motorische, tijdelijke of blijvende) handicap, een verstandelijke handicap, leeftijd of enige andere oorzaak die een handicap oplevert, en wiens situatie vereist dat hij bijzondere aandacht krijgt en dat de aan alle passagiers verstrekte diensten aan hem worden aangepast.

Mededeling met Betrekking tot Instapweigering

Toepassing

De volgende regels zijn van toepassing:

 • op passagiers die vertrekken van een in de EU gelegen luchthaven en op passagiers op vluchten die door een communautaire luchtvaartmaatschappij worden uitgevoerd en die vertrekken van een buiten de EU gelegen luchthaven naar een in de EU gelegen luchthaven (tenzij zij bepaalde voordelen of compensatie hebben ontvangen en bijstand hebben gekregen in het land van die buiten de EU gelegen luchthaven); en
 • mits zij een bevestigde boeking voor de vlucht in kwestie hebben en zich bij de incheckbalie melden zoals bepaald en op de tijd die van tevoren schriftelijk (of elektronisch) is aangegeven of, indien er geen tijd wordt aangegeven, uiterlijk 45 minuten voor de gepubliceerde vertrektijd, of mits zij door een luchtvaartmaatschappij of touroperator van de vlucht waarvoor zij een boeking hadden, zijn overgeplaatst naar een andere vlucht, ongeacht de reden; en
 • uitsluitend op passagiers met tarieven die rechtstreeks of indirect voor het publiek toegankelijk zijn, of met tickets die zijn verstrekt in het kader van een Frequent Flyer-programma of ander commercieel programma; en
 • op de vluchten waarvan TAP PORTUGAL de luchtvaartmaatschappij is die de vlucht uitvoert.

Regels voor compensatie en bijstand

1. Een instapweigering is een weigering van een luchtvaartmaatschappij om een passagier op een vlucht te vervoeren, hoewel deze zich voor instappen heeft gemeld volgens de voorwaarden zoals vermeld onder "Toepassing", zonder dat de instapweigering is gebaseerd op redelijke gronden, zoals redenen die te maken hebben met gezondheid, veiligheid of ontoereikende reisdocumenten.

2. Voordat het instappen op een vlucht wordt geweigerd, zal TAP PORTUGAL vragen of er vrijwilligers zijn die hun boekingen willen opgeven in ruil voor bepaalde voordelen, onder overeen te komen voorwaarden, en bijstand zoals bepaald onder (a) tot en met (c) van 3.2, een en ander overeenkomstig de formulieren "Instapweigering - Vrijwilliger" die worden ondertekend door de passagiers die hun boekingen willen opgeven.

3. Indien het aantal vrijwilligers dat zich aanbiedt, niet voldoende is en TAP Portugal u tegen uw wil de toegang tot de vlucht weigert, zal TAP PORTUGAL onmiddellijk het volgende doen:

3.1 U compenseren (in contant geld, middels een elektronische overschrijving aan de bank, per bankcheque of, met uw schriftelijke toestemming, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten) overeenkomstig onderstaande voorwaarden:

(a) 250 EUR voor alle vluchten tot en met 1500 km;

(b) 400 EUR voor alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km;

(c) 600 EUR, voor alle niet onder (a) of (b) vallende vluchten;

Opmerking 1: Bij de bepaling van de afstand wordt gekeken naar de laatste bestemming waar de passagier als gevolg van de instapweigering na de geplande tijd zal aankomen. De afstanden worden gemeten volgens de groot-cirkelmethode (ortodromische lijn).

Opmerking 2: Indien u een andere vlucht naar uw eindbestemming wordt aangeboden overeenkomstig (b) of (c) van 3.2 , en de aankomsttijd niet meer afwijkt van de geplande aankomsttijd van de oorspronkelijk geboekte vlucht dan (i) twee uur (voor alle vluchten van 1500 km of minder), (ii) drie uur (voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km) of (iii) vier uur (voor alle vluchten die niet onder (i) of (ii) vallen), kan TAP PORTUGAL de compensatiebedragen vermeld in (a), (b) en (c) van 3.1 met 50 % verlagen.

3.2 Daarnaast biedt TAP PORTUGAL u gratis keuze uit:

(a) volledige terugbetaling van het ticket binnen zeven dagen (in contant geld, middels een elektronische overmaking aan de bank, per bankcheque of, met uw schriftelijke toestemming, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten) tegen de prijs waarvoor het gekocht was voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die niet zijn gemaakt en, indien verder reizen in het licht van uw oorspronkelijke reisplan geen zin meer heeft, voor het gedeelte of de gedeelten van de reis die reeds zijn gemaakt, alsmede in voorkomend geval een retourvlucht (bij de eerste gelegenheid) naar uw eerste vertrekpunt;

(b) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming bij de eerste gelegenheid;

(c) een andere vlucht onder vergelijkbare vervoersvoorwaarden naar uw eindbestemming op een latere datum naar uw keuze, indien er plaats beschikbaar is;

(d) maaltijden en verfrissingen, in redelijke verhouding tot de wachttijd;  

(e) hotelaccommodatie in gevallen:

§  waarin een verblijf van één of meer nachten noodzakelijk wordt; of

§  waarin een langer verblijf noodzakelijk wordt dan het door u geplande verblijf;

(f) vervoer tussen de luchthaven en de plaats van de accommodatie (hotel of andere accommodatie); 

(g) een telefoonkaart, twee telefoongesprekken of andere communicatiemiddelen (zoals fax of telex).

Opmerking 1: Het bepaalde onder (a) is ook van toepassing op passagiers wier vlucht onderdeel is van een pakket, behalve wat het recht op terugbetaling betreft indien dit recht bestaat krachtens Richtlijn 90/314/EEG.

Opmerking 2: Uitgaven in verband met het bepaalde onder (w) t/m (z) die na het derde uur vóór de vertrektijd van de onder (a) vermelde retourvlucht of van de onder (b) of (c) vermelde andere vlucht worden gemaakt, zijn voor uw rekening.

Opmerking 3: Wanneer, in het geval waarin een stad of regio wordt bediend door meerdere luchthavens, TAP PORTUGAL u een vlucht aanbiedt naar een andere luchthaven dan die waarvoor was geboekt, draagt TAP PORTUGAL de kosten van de reis van die andere vluchthaven naar de luchthaven waarvoor was geboekt, of naar een andere met u overeengekomen nabijgelegen bestemming.

4. Indien TAP PORTUGAL u in een hogere klasse plaatst dan die waarvoor een ticket is gekocht, mag geen bijbetaling worden gevraagd. Indien TAP PORTUGAL u in een lagere klasse plaatst dan die waarvoor een ticket is gekocht, vindt er binnen zeven dagen terugbetaling plaats (in contant geld, middels een elektronische overschrijving aan de bank, per bankcheque of, met uw schriftelijke toestemming, in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten) van:

(a) 30 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten van 1500 km of minder;

(b) 50 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten binnen de Gemeenschap van meer dan 1500 km en voor alle andere vluchten tussen 1500 en 3500 km; 

(c) 75 % van de prijs van het ticket voor alle vluchten die niet onder (a) of (b) vallen.

5. Tenzij u uw boeking vrijwillig hebt afgestaan en indien u er schriftelijk mee akkoord gaat dat u in de vorm van reisbonnen en/of andere diensten wordt gecompenseerd, wordt het compensatiebedrag met 20% verhoogd.

6. Tenzij u uw boeking vrijwillig hebt afgestaan , is de in deze mededeling beschreven bijstand van toepassing, onverminderd de rechten die u hebt op bijkomende compensatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving (met name Richtlijn 90/314/EEG betreffende pakketreizen), hoewel dergelijke bijstand met die compensatie kan worden verrekend.

7. Personen met beperkte mobiliteit en hun eventuele begeleiders, alsmede alleenreizende kinderen hebben er recht op dat de onder (w) t/m (z) van 3 bedoelde bijstand hun zo spoedig mogelijk wordt geboden en TAP PORTUGAL zal bijzondere aandacht aan hun behoeften schenken.

8. Iedere door TAP PORTUGAL ter restitutie of uitbetaling uitgegeven bon/MCO kan slechts gebruikt worden voor reizen/diensten van TAP PORTUGAL en uitsluitend wanneer deze rechtstreeks door de maatschappij worden geleverd.

9. Voor de toepassing van deze regels gelden onderstaande definities:

"Communautaire luchtvaartmaatschappij": een luchtvaartmaatschappij met een geldige exploitatievergunning die door een lidstaat is verleend overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 2407/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de verlening van exploitatievergunningen aan luchtvaartmaatschappijen.

"Luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert": een luchtvaartmaatschappij die een vlucht uitvoert of voornemens is een vlucht uit te voeren in het kader van een overeenkomst met een passagier of namens een andere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft met die passagier. 

 

 Vrijwillige overeenkomst met betrekking tot passagiersrechten

De Europese luchtvaartmaatschappijen hebben, na overleg met vertegenwoordigers van luchtreizigers, regeringen van Europese landen en de Europese Commissie, gezamenlijk de Europese verklaring inzake serviceaanbod aan luchtreizigers ontwikkeld.

Dit document beslaat 14 gebieden, vooral betreffende de periode voor en na de reis, maar ook tijdens de vlucht.

Zo wordt in het document beschreven welk serviceniveau passagiers mogen verwachten van een luchtvaartmaatschappij die de verklaring heeft ondertekend.

Ook biedt het passagiers de mogelijkheid om bij het voorbereiden van hun reis op basis van nauwkeurigere informatie voor een bepaalde luchtvaartmaatschappij te kiezen.

Informatie beschikbaar in het Portugees en het Engels.

 

 Aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor passagiers en hun bagage 

De kennisgeving in pdf-formaat, die van kracht is sinds 30 december 2009, bevat alle door luchtvervoerders uit de Europese Unie toegepaste aansprakelijkheidsregels, overeenkomstig de Europese wetgeving en het Verdrag van Montréal. 

 

Nieuwe veiligheidsmaatregelen op de luchthavens van de Europese Unie

Informatie voor Passagiers

Ten gevolge van de gebeurtenissen van 10 augustus 2006 en met het oog op de bescherming van alle vliegtuigpassagiers tegen deze nieuwe vorm van terreurdreiging met vloeibare explosieven, heeft de Europese Unie een aantal veiligheidsmaatregelen genomen ter beperking van de hoeveelheid vloeistoffen die op de luchthavens bij de controlepunten doorgelaten mag worden. 

Deze veiligheidsmaatregelen gelden voor:

 • alle vliegtuigpassagiers;
 • alle controlepunten op alle luchthavens in de EU;
 • alle bestemmingen.

Vliegtuigpassagiers mogen geen vloeistoffen meenemen in hun cabinebagage, behalve als deze individueel zijn verpakt in houders van maximaal 100 ml of het equivalent daarvan (100 g / 3 Oz). Bovendien dienen deze producten te worden vervoerd in een gesloten, doorzichtige plastic zak die open en dicht kan en met een maximale inhoud van 1 liter (per passagier).

De zak mag niet groter zijn dan 19 cm x 20 cm.

 De producten dienen gemakkelijk in de zak te passen, zodat de zak goed te sluiten is en de inhoud goed zichtbaar en gemakkelijk vast te stellen is.

Onder vloeistoffen wordt verstaan:

 • water en andere dranken, soepen en siropen;
 • gels, inclusief haargel;
 • pasta's, waaronder tandpasta;
 • andere producten met een soortgelijke consistentie;
 • lotions, waaronder parfums en scheercrème;
 • spuitbussen en andere houders onder druk.

Uitzonderingen:

 • vloeistoffen die de passagier voor de duur van de reis nodig heeft* voor medisch gebruik, met doktersrecept en bewijs van de echtheid van de desbetreffende vloeistof;
 • voor passagiers met speciale dieetbehoeften: vloeistoffen die de passagier voor de duur van de reis nodig heeft *, met een medische verklaring;
 • babyvoeding;

* Benodigde hoeveelheid voor gebruik tijdens de vlucht(en) en het verblijf.

De passagier dient op verzoek de echtheid van de desbetreffende vloeistof te kunnen aantonen. Dit kan door middel van proeven of het uitvoeren van een huidtest.

Injecteerbare medicijnen 

Hoewel er geen speciale verklaring nodig is voor het vervoeren van injecteerbare medicijnen, raden wij onze passagiers aan om documenten mee te nemen, die aantonen dat de LAG’s (vloeistoffen, spuitbussen en gels) tijdens de reis noodzakelijk zijn, zoals een doktersverklaring of een ander daartoe bestemd document. Dit zal de veiligheidscontrole vergemakkelijken en versnellen. 

Neem voor nadere inlichtingen contact op met: 

E-mail: falsec@inac.pt
Fax: (+351) 21 842 35 87
Adres: Rua B, Edifício 4 - Aeroporto da Portela 4
1749-034 Lissabon - PORTUGAL

Opmerkingen:

Deze beperkingen gelden niet voor vloeistoffen die in de winkels na de controlepunten of aan boord van een toestel van een luchtvaartmaatschappij uit de Europese Unie zijn aangeschaft en die verpakt zijn in verzegelde plastic tassen.

De verzegelde zakken mogen echter in geen enkel geval voor de controlepunten opengemaakt worden en dienen te allen tijde gesloten en verzegeld te blijven tot de eindbestemming is bereikt.

Deze maatregelen gelden niet voor bagage die bij de incheckbalies wordt afgegeven om als ruimbagage in het vliegtuig vervoerd te worden.

Overige Maatregelen:

Overjassen en jassen van de vliegtuigpassagiers zullen afzonderlijk van de handbagage worden gecontroleerd.

Draagbare computers en andere grote elektrische apparaten dienen voor de controlepunten uit de handbagage te worden genomen en worden afzonderlijk gecontroleerd.

Aanbevelingen:

 • Neem geen vloeistoffen mee in uw handbagage.
 • Toon bij de controlepunten en nog voordat u door de röntgencontrole gaat, alle vloeistoffen die u bij u draagt aan de veiligheidsmedewerkers ter plaatse.
 • Eis dat iedere vloeistof die u aanschaft nadat u door de controle bent gegaan of aan boord van een vliegtuig van een Europese vliegtuigmaatschappij, tezamen met het aankoopbewijs in een aparte, verzegelde zak wordt gedaan, gescheiden van andere artikelen die u op hetzelfde moment aanschaft.
 • Open de verzegelde zak niet voordat u op uw eindbestemming bent aangekomen. Denk hier vooral aan als u moet overstappen. Als u het zegel eerder verbreekt, kunnen de vloeistoffen bij een volgend controlepunt in beslag worden genomen.

Brazilië

Voorschriften voor het vervoer van vloeistoffen op internationale vluchten.

Voor alle passagiers op internationale vluchten of passagiers die gebruik maken van een gate voor internationale vluchten, gelden de volgende regels voor hun handbagage:

Alle vloeistoffen moeten worden vervoerd in flacons van maximaal 100 ml, die moeten zijn verpakt in een afgesloten doorzichtige plastic zak van maximaal 20 x 20 cm met een inhoud van maximaal 1 liter. Per passagier mag één plastic zak worden meegenomen.

Vloeistoffen in flacons van meer dan 100 ml mogen niet worden vervoerd, ook niet als de flacon maar voor een deel is gevuld.

De flacons moeten goed zijn verpakt in de volledig gesloten doorzichtige plastic zak en moeten daar gemakkelijk in passen.


Deze regels gelden niet voor medicijnen die op recept zijn verkregen (recept moet kunnen worden getoond), voor babyvoeding en voor speciale dieetvloeistoffen. Deze mogen worden meegenomen in de hoeveelheid die nodig is voor de gehele vlucht, inclusief eventuele tussenlandingen en moeten worden getoond bij de controle.

De volledige voorschriften vindt u op http://www.anac.gov.br/biblioteca/resolucao/resolucao07.pdf