Polityka Prywatności TAP Air Portugal

Pani/Pana prywatność jest dla nas ważna.
W ramach usług, które dla Pani/Pana świadczymy, w TAP Air Portugal zbieramy niektóre z Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie, wchodząc z Panią/Panem w interakcje za pomocą naszych stron internetowych, aplikacji, produktów i cyfrowych usług (zwanych tutaj wspólnie „Platformami”) rejestrujemy także w niektórych przypadkach:
 • Dane osobowe, aby mógł/-a Pan/Pani korzystać ze świadczonych przez TAP Air Portugal usług;
 • Dane z Pani/Pana urządzenia, za pomocą tzw. plików cookies, aby ulepszyć działanie Platform.
 
Poprzez niniejszą Politykę prywatności pragniemy wyjaśnić Pani/Panu w jak najlepszy sposób, jako integralnemu członkowi społeczności naszych Klientów i Użytkowników Platform TAP (zwanych tutaj wspólnie „Klient”, lub poprzez użycie form Pana/Pani, swoich, swój, swojego, swoje itp.), co następuje:
 • Jakie dane osobowe zbieramy;
 • Jak i z jakich powodów z nich korzystamy;
 • Komu je udostępniamy;
 • Jak chronimy Pani/Pana prywatność podczas korzystania przez Panią/Pana z naszych usług lub odwiedzania naszych platform.

W TAP Air Portugal jesteśmy zaangażowani w ochronę bezpieczeństwa oraz prywatności Klienta na różnych stronach internetowych i aplikacjach, które udostępniamy i które należą do różnych Firm należących do Grupy. W tym kontekście przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, mającą na celu potwierdzenie naszego zobowiązania i poszanowania zasad prywatności oraz ochrony danych osobowych.

Tym samym niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie nawet jeśli dokonał/-a Pan/Pani rezerwacji swojego lotu za pośrednictwem trzeciej strony, takiej jak biuro podróży, i wchodzi w skła Ogólne Warunki i Politykę użytkowania.

Chcemy, aby zapoznał/-a się Pan/Pani z Ogólnymi warunkami prywatności oraz zasadami przetwarzania i zbierania Pana/Pani danych, którego dokonujemy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”).

W TAP Air Portugal wdrażamy i przestrzegamy najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, promując działania i ulepszając systemy, aby w skuteczny sposób chronić wszystkie, udostępniane nam przez Klienta, dane.

Korzystanie z naszych Platform, wypełnianie naszych formularzy oraz udostępnianie swoich danych, w sposób bezpośredni lub pośredni, wiąże się z zapoznaniem się i wyrażeniem zgody na warunki niniejszej Polityki, na Ogólne Warunki i Politykę użytkowania oraz wszelkie szczegółowe warunki, polityki i regulaminy związane z zamawianymi usługami. Zamawiając nasze usługi, należy dokładnie zapoznać się z ich regulaminami.

Prosimy pamiętać: udostępniając swoje dane osobowe, udziela Pan/Pani zgodę na ich zbieranie, przetwarzanie, wykorzystanie i ujawnianie zgodnie z określonymi w niniejszym dokumencie zasadami.

W ramach niniejszej Polityki prywatności podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Firma Transportes Aéreos Portugueses, S.A. — zarejestrowana w Portugalii, z siedzibą w Lizbonie, w Edifício TAP 25, Aeroporto de Lisboa, posiadająca numer rejestrowy NIPC 500 278 725;
 • Jakakolwiek inna firma należąca do Grupy TAP, świadcząca usługi, która w odpowiednim kontekście określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych, rozumiana jako podmiot odpowiedzialny zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

 
Podmioty te są wspominane w niniejszej Polityce prywatności, jako „TAP Air Portugal”, „TAP”, „my/nas” lub „nasz/-a”.

Poprzez „dane osobowe” rozumie się jakiekolwiek informacje o dowolnym charakterze i niezależnie od ich nośnika (w tym dźwięk i obraz), dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoba, której dane osobowe dotyczą).
 
Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

TAP Air Portugal zbiera i przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia swoich usług i/lub zamawiania funkcji, produktów i usług. W szczególności:

 • Podczas rezerwacji lotu lub podróżowania z nami;
 • Podczas używania naszych Platform;
 • Kontaktując się z nami, przede wszystkim za pomocą Centrum Obsługi Klienta lub serwisu obsługi reklamacji, sugestii lub podziękowań.

 
Ponadto możemy otrzymywać Pani/Pana dane osobowe także od innych podmiotów, takich jak:

 • Nasi dostawcy, świadczący Pani/Panu usługi w naszymi imieniu;
 • Nasi partnerzy;
 • Pracownicy biur podróży lub inni operatorzy, którzy rezerwują dla Pani/Pana lot.

 
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dzielenia się Pani/Pana danymi osobowymi z innymi podmiotami, należy zapoznać się z zapisem punktu 12. „W jakich okolicznościach przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?
 
Pani/Pana dane osobowe mogą zawierać:

 • Imię i nazwisko;
 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • Informacje dotyczące trasy podróży (na przykład numer rezerwacji);
 • nformacje dotyczące sposobu używania naszych Platform lub wchodzenia z nami w interakcję (należy zapoznać się z zapisem punktu 8. „Użytkownicy Platform TAP”).

 
Ponadto zbieramy dane dotyczące lokalizacji, po uprzednim wyrażeniu na to zgody przez Klienta, bez uszczerbku dla mających zastosowanie norm prawnych.
 
Prawa małoletnich
 
Szczególnie dbamy o ochronę praw małoletnich. Zbierane informacji osobowych osób poniżej 18. roku życia jest uzależnione od wyrażenia zgody przez ich rodziców/opiekunów prawnych.
 
Z tego powodu, kiedy zbieramy dane małoletnich, prosimy zawsze o adres mailowy rodziców lub opiekunów prawnych, aby uzyskać od nich potwierdzenie, że wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych takiego małoletniego.
 
Kategorie, danych osobowych, które przetwarzamy
 
1. Dokonując rezerwacji lotu, tworząc konto TAP, przystępując do Programu TAP Miles&Go lub dokonując zakupów w TAPStore:
Konieczne jest użycie takich danych, jak Pani/Pana imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu i adres korespondencyjny) oraz preferowany język.

Przekazanie niektórych z tych danych osobowych jest obowiązkowe i z tego powodu, jeśli nie zostaną one udostępnione, TAP Air Portugal nie będzie mogła udostępnić wybranego produktu lub usługi. W takich przypadkach Klient zostanie zawsze odpowiednio poinformowany o obowiązku udostępnienia takich danych osobowych w celu kontynuowania procesu.
 
2. Dokonując rezerwacji lub zarządzając swoim lotem:
Jeśli jest konieczne zapewnienie asysty lub jeśli posiada Pani/Pan specjalne wymogi dietetyczne lub związane z bagażem, potrzebne są informacje dotyczące Pani/Pana rezerwacji oraz trasy podróży. Takie informacje mogą również dotyczyć jakichkolwiek zmian w rezerwacjach lub produktach podróżnych z nimi związanych (na przykład wykupienie dodatkowego bagażu).
 
3. Udostępniając nam pewne informacje przed lotem:
Dotyczy to w szczególności informacji o Pani/Pana stanie zdrowia, jeśli posiada Pani/Pan problem zdrowotny, który może wpłynąć na przebieg lotu (aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z „Szczególnymi kategoriami danych osobowych” poniżej).
 
4. Korzystając z usług wyszukiwania/rezerwacji lotów na naszych Platformach:
Aby usprawnić proces wyszukiwania i rezerwacji lotów, zostanie Pan/Pani poproszony/-a o podanie danych związanych z Pana/Pani położeniem geograficznym, ale wyłącznie, jeśli taka funkcja jest aktywna na Pani/Pana urządzeniach i po udzieleniu przez Pana/Pani zgody. 

5. Dokonując rezerwacji w imieniu innych pasażerów1:
Należy udostępnić informacje dotyczące innych pasażerów w momencie rezerwacji, przede wszystkim wskazać wiek dzieci, jeśli podróżują one z Panią/Panem.
 
6. Kupując produkty lub usługi TAP:
Zostanie Pan/Pani poproszony/-a o podanie informacji związanych z daną transakcją, w tym danych karty płatności.

7. Dokonując rezerwacji lub robiąc check-in dla różnych określonych tras podróży:
Wymagane informacje zawierają Pani/Pana pełne imię i nazwisko, narodowość, datę urodzenia, płeć oraz numer i rodzaj dokumentu podróżnego — paszportu lub dokumentu tożsamości —, jak również ich daty ważności i państwo wydania. 

8. Podróżując z TAP lub korzystając z naszych usług na lotnisku:
Wymagane jest podanie informacji dotyczących Pani/Pana lotów (takich jak, na przykład, przesiadki) oraz powiązanych z nimi usług (na przykład, jeśli będzie konieczne zgłoszenie zgubionego bagażu).
 
9. Korzystając z naszych usług sprzedaży na pokładzie:
Niniejszy punkt dotyczy informacji związanych z zakupem produktów dostępnych na pokładzie.
 
10. Kontaktując się z TAP lub kiedy TAP się z Panią/Panem kontaktuje:
Wszelka wymiana komunikacji (maile, listy lub połączenia z Centrum Obsługi Klienta TAP).
 
11. Wchodząc z nami w interakcję w sieciach społecznościowych:
Wszelkie publikacje i wiadomości sieci społecznościowych kierowane do TAP.
 
12. Biorąc udział w naszych ankietach/badaniach zadowolenia:
Informacje zebrane podczas dzielenia się swoją opinią o nas za pomocą ww. środków.
 
13. Używając naszych Platform, zgodnie z naszą Polityką cookies i innych technologii śledzenia:
Informacje dotyczące tego, jak używa Pani/Pan naszych Platform, takie jak wyszukiwania lotów.
 
14. Decydując się na udostępnienie takich informacji przy tworzeniu konta lub poprzez zarządzanie swoimi preferencjami, jak również rejestrując lub anulując swoje zamówienia TAP:
Informacje związane z Pani/Pana zamówieniami TAP (jeśli posiada Pani/Pan Konto TAP lub jeśli jest Pani/Pan członkiem Programu TAP Miles&Go), jak również inne informacje związane z Pani/Pana preferencjami.
 
Szczególne kategorie danych osobowych
 
Świadcząc nasze usługi możemy być zobowiązani do zbierania informacji, które mogą ujawniać Pani/Pana pochodzenie rasowe lub etniczne, dane związane z Pani/Pana zdrowiem, przekonaniami religijnymi lub ewentualnymi popełnionymi przestępstwami. Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, takie informacje są uznawane za „Szczególne kategorie danych osobowych” i mogą być zbierane wyłącznie na poniższych warunkach:

 • W przypadku wyrażenia na to wyraźnej zgody;
 • Jeżeli przekazywanie jest niezbędne w związku z zobowiązaniem prawnym nałożonym na TAP Air Portugal;
 • Jeśli stały się one publicznie jawne.

 
Takie informacje będą zbierane jeśli, na przykład:

 • Posiada Pani/Pan szczególny problem zdrowotny, o którym powinniśmy wiedzieć lub jeśli wymaga Pani/Pan specjalnej asysty podczas lotu (jeśli na przykład poprosi Pani/Pan o wózek inwalidzki, może to ujawnić informacje o Pani/Pana stanie zdrowia);
 • Jeśli przekaże nam Pani/Pan wskazania dotyczące szczególnych wymagań żywieniowych (wymagań, które mogą być związane z Pani/Pana przekonaniami religijnymi);
 • Udostępniając nam dane zawarte na Pani/Pana dokumencie podróżnym (Pani/Pana narodowość może ujawniać Pani/Pana pochodzenie rasowe lub etniczne).


1 W przypadku rezerwacji lotu w imieniu innej osoby należy posiadać jej zgodę na wykorzystanie jej danych osobowych.

Dane osobowe Klienta są głównie używane w celu świadczenia usług zawartych w umowie, zamawianych lub rezerwowanych, oraz do zarządzania nimi, jak również do badania, ulepszania i dostosowywania usług do Pani/Pana zainteresowań i potrzeb oraz do usprawnienia procesów rezerwacji lotów.

Istnieje ponadto możliwość udostępnienia nam Pani/Pana danych osobowych do innych celów, takich jak otrzymywanie informacji instytucjonalnych Grupy TAP, branie udziału w konkursach i badaniach rynku, otrzymywanie wiadomości marketingowych (przede wszystkim kampanii i promocji dotyczących naszych usług i produktów) oraz w ramach wysyłania reklamacji i sugestii.

W takich sytuacjach wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe do następujących celów:

1. Zarządzania Pani/Pana rezerwacjami podróży i świadczenia naszych usług.

Podczas podróżowania z nami, wykorzystujemy Pani/Pana dane osobowe do świadczenia usług związanych z lotem. Aby na przykład wydawać bilety, przeprowadzać check-in, wydać Pani/Pana kartę pokładową, przyjąć na pokładzie i zapewnić bezpieczne dotarcie do celu podróży. Używany także danych osobowych do dokonywania zmian w rezerwacjach, jeśli zostaniemy o to przez Panią/Pana poproszeni.

Dodatkowo używamy Pani/Pana informacji podczas korzystania z naszych usług na lotnisku (na przykład podczas przeprowadzania check-inu n naszych stanowiskach lub podczas korzystania z naszego lounge, zgodnie z postanowieniami przystąpienia do Programu TAP Miles&Go).

2. Do celów komunikacyjnych oraz do zarządzania naszą relacją z Panią/Panem.

Okazjonalnie możemy kontaktować się z Panią/Panem przez maila i/lub SMS ze względów administracyjnych lub operacyjnych. Możemy robić to na przykład, aby przesłać potwierdzenie rezerwacji lub płatności, poinformować o trasie podróży lub o ewentualnych perturbacjach lub zmianach w lotach. Jeśli korzysta Pani/Pan z naszej aplikacji mobilnej, możemy również przesyłać powiadomienia dla tych samych celów.

Ze względu na to, że takie wiadomości mają charakter operacyjny i nie są wykonywane dla celów marketingowych, będzie je Pani/Pan nadal otrzymywać, nawet jeśli została wybrana opcja nieotrzymywania wiadomości marketingowych.

Korzystamy także z Pani/Pana danych osobowych, aby udzielać odpowiedzi na Pani/Pana prośby, sugestie lub kontakt oraz oczywiście w celu ulepszenia Pani/Pana doświadczenia jako Klienta TAP.

3. Informowania Pani/Pana o interesujących wiadomościach i ofertach.

Chce Pani/Pan otrzymywać wiadomości marketingowe? Prosimy zapoznać się ze szczegółami.

Tworząc Konto TAP lub dokonując rezerwacji, prosimy wskazać, że chce Pani/Pan otrzymywać tego typu wiadomości. Jeśli Pani/Pan woli, można także zwrócić się o wysyłanie takich wiadomości w zarządzaniu swoimi preferencjami w Strefie Klienta.

Po zasubskrybowaniu naszych wiadomości marketingowych, zacznie Pani/Pan otrzymywać newslettery zawierające wiadomości ze świata TAP, począwszy od przedstawiania tras, które mogą być interesujące, przez nasze najlepsze spersonalizowane oferty, po informacje dotyczące naszych lotów lub powiązanych produktów. Aby otrzymać więcej informacji, prosimy zapoznać się z Warunkami subskrypcji newsletterów.

Ważna uwaga: Nigdy nie będziemy się dzielić Pani/ Pana danymi osobowymi z innymi firmami do celów marketingowych, chyba że za wyrażeniem Pani/Pana zgody.

Nie chce Pani/Pan otrzymywać wiadomości marketingowych? Prosimy zapoznać się ze szczegółami.

Jeśli nie chce Pani/Pan otrzymywać tego typu wiadomości, wystarczy kliknąć link anulowania subskrypcji, znajdujący się w dolnej części dowolnej wiadomości marketingowej TAP.

Jeśli posiada Pani/Pan Konto TAP lub TAP Miles&Go, istnieje także możliwość anulowania subskrypcji w dowolnej chwili w swojej Strefie Klienta. Wystarczy wejść na „Mój profil” i kliknąć sekcję „Zarządzanie prywatnością”, aby zarządzać komunikacją swojego konta.

4. Spersonalizowanie i ulepszenie Pani/Pana doświadczenia jako Klienta TAP.

Używając Pani/Pana danych osobowych możemy w skuteczny sposób dostosować nasze usługi do Pani/Pana potrzeb i preferencji, aby miał/-a Pan/Pani najlepsze, spersonalizowane doświadczenia użytkowania.

Dane Profilu

Jeśli wyrazi Pani/Pan zgodę na używanie przez TAP Pani/Pana danych dokonanych zakupów i użytkowania Konta TAP lub Programu TAP Miles&Go — nie będziemy dzielić się takimi danymi z trzecimi stronami —, pozwoli nam to lepiej Panią/Pana poznać i przedstawiać lepiej dopasowane kampanie, kupony promocyjne, zalety i produkty. Pani/Pana profil zostanie utworzony i będzie wykorzystywany do każdej akcji promocyjnej, mając na względzie Pani/Pana korzystanie z naszych Platform oraz częstotliwość dokonywania na nich zakupów. To wszystko w celu wyjścia naprzeciw Pani/Pana oczekiwań.

Pani/Pana profil jest określany za pomocą automatycznego przetwarzania (tj. bez ludzkiej interwencji) Pani/Pana danych osobowych, co może przekładać się na decyzje, mogące pociągać za sobą skutki natury prawnej, w tym odnośnie wysyłania określonych zalet lub kampanii promocyjnych. W tym zakresie TAP Air Portugal zobowiązuje się do podjęcia środków potrzebnych do zapewnienia Pani/Pana praw, wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów, przede wszystkim prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony TAP, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania danej decyzji.

Ponadto możemy zbierać informacje dotyczące tego jak Pani/Pan korzysta z naszej strony internetowej, jakich lotów wyszukuje oraz jakie produkty najczęściej Pani/Pan kupuje, aby zrozumieć jakie są Pani/Pana gusta i preferencje. Dzięki temu możemy wykorzystać takie informacje, aby podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej wyświetlać Pani/Panu treści i oferty, dostosowane do Pani/Pana preferencji, i/lub, jeśli wyraził/-a Pan/Pani zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych, wysyłać wiadomości, które naszym zdaniem są dla Pani/Pana najistotniejsze.

Jeśli podczas rezerwacji na swoim koncie z jakiegoś powodu opuści Pani/Pan naszą stronę internetową przed dokończeniem procesu, możemy pomóc w dokończeniu takiej rezerwacji, zgodnie z postanowieniami naszej Polityki cookies i innych technologii śledzenia.

5. Ulepszenie naszych usług i wypełnienie naszych celów administracyjnych i handlowych.

Cele biznesowe, dla których korzystamy z Pani/Pana informacji dotyczą księgowości, fakturowania i audytu, weryfikacji karty kredytowej lub debetowej, analizy oszustw, bezpieczeństwa, celów sądowych i procesowych, badań statystycznych oraz rozwijania i utrzymania systemów.

6. Wypełnianie naszych zobowiązań prawnych.

Niniejszy punkt dotyczy przede wszystkim naszego obowiązku w zakresie udostępniania Pani/Pana danych osobowych organom celnym i ds. imigracji.

Zebrane dane osobowe są przetwarzane w ramach przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i przechowywane w specjalnych, stworzonych do tego celu bazach danych.

Okres, podczas którego dane są magazynowane, zmienia się w zależności od celu, do którego zostały one zebrane, jeśli istnieje specjalny wymóg prawny w tym zakresie. Istnieją jednak wymogi prawne, które zobowiązują do przechowywania danych osobowych przez wyznaczony okres.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoba, której dotyczą dane, może w dowolnej chwili poprosić o dostęp do swoich danych osobowych, jak również o ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, ma prawo do przenoszalności swoich danych osobowych lub do sprzeciwienia się ich przetwarzaniu (z wyłączeniem danych osobowych ściśle wymaganych do świadczenia usługi) bezpośrednio za pomocą swojej Strefy Klienta, lub poprzez wysłanie wniosku pocztą poleconą do:
 
Data Protection Officer
TAP Air Portugal, Aeroporto de Lisboa
1704-801 Lizbona, Portugalia
 
Można uzyskać potwierdzenie dotyczące tego, które Pani/Pana dane osobowe są poddawane przetwarzaniu, jak również uzyskać do nich dostęp. Na prośbę zostanie Pani/Panu udostępniona kopia danych osobowych podlegających przetwarzaniu przez TAP Air Portugal.
 
Zgodnie z przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do, za pomocą wyżej wskazanych środków, cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącej podstawę zasadności ich przetwarzania. W tym celu posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnej chwili, jednakże bez uszczerbku dla przetwarzania danych dokonanego do dnia cofnięcia zgody i na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
 
Klient lub Użytkownik może także w dowolnej chwili poprosić o usunięcie swoich danych osobowych, w tym usunięcie swojego Konta TAP lub TAP Miles&Go, zgodnie z przepisami prawa.
 
Posiada również prawo do, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, poproszenia o ograniczenie przetwarzania lub o przenoszalność swoich danych osobowych, na przewidzianych przez prawo warunkach. W tym celu należy przesłać wniosek za pomocą wyżej wskazanych środków.
 
Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Krajowej Komisji Ochrony Danych (Comissão Nacional de Proteção de Dados, CNPD) lub innego kompetentnego w świetle prawa organu nadzorczego, jeżeli uznaje, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących przez TAP nie jest dokonywane zgodne z prawem oraz zgodnie z zapisem niniejszej Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie dla wszystkich Użytkowników Platform TAP. Jednakże ze względu na specyfikę nieodłącznie związaną z korzystaniem ze wskazanych Platform cyfrowych (stron internetowych i aplikacji TAP Air Portugal), istotne jest właściwe uregulowanie niektórych ważnych kwestii.

1. TAP Air Portugal ma świadomość, że wysyłanie informacji osobowych stanowi duże zaniepokojenie dla Klienta w momencie korzystania z Internetu. Formularze zbierania danych osobowych dostępne na wszystkich naszych stronach internetowych i aplikacjach wymagają zaszyfrowanych sesji przeglądarki.

2. Wszystkie udostępniane nam dane osobowe są magazynowane w bezpieczny sposób w naszych systemach. Podczas przechowywania takich danych stosowane są najlepsze, pod względem technicznym i proceduralnym, praktyki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę tych danych.

3. Niezależnie od środków bezpieczeństwa przyjętych przez TAP Air Portugal, niniejszym ostrzegamy, że podczas poruszania się po Internecie należy regularnie podejmować dodatkowe środki ostrożności, przede wszystkim korzystać z zaktualizowanego komputera i przeglądarki. Należy ostrożnie korzystać ze współdzielonych komputerów oraz z dostępu do posiadanych kont Klienta, wystrzegając się dzielenia swoimi danymi dostępowymi ze stronami trzecimi.

4. Za pomocą naszych Platform udostępniamy łącza do stron internetowych stron trzecich, które podlegają niezależnym Politykom prywatności. Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania dla takich stron internetowych, a TAP Air Portugal nie jest odpowiedzialna za zbieranie Pani/Pana informacji przez wspominane strony internetowe.

5. Dla lepszej ochrony, dostęp do niektórych funkcji udostępnianych na naszych Platformach jest chroniony hasłem, którego nie należy udostępniać stronom trzecim. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy zapamiętanie i częste zmienianie hasła.

6. Wymagamy podania danych posiadanej karty kredytowej/debetowej wyłącznie w przypadku, kiedy chce Pani/Pan dokonać rezerwacji lub płatności za usługę lub produkt TAP. Oferujemy bezpieczeństwo użycia naszych Platform poprzez technologię SSL – Secure Socket Layer, która szyfruje wiadomości wysyłane między Pani/Pana komputerem osobistym, a serwerem, aby uniemożliwić ich przechwycenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki TAP Air Portugal wykorzystuje je na swoich stronach internetowych lub w aplikacjach, proszę zobaczyć Polityka Plików Cookie.

TAP Air Portugal jest zaangażowana w zapewnienie poufności, ochrony i bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych, poprzez wdrażanie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, właściwych dla ich ochrony przeciwko jakiejkolwiek niewłaściwej lub niezgodnej z prawem formie przetwarzania oraz zapobiegających ich jakiejkolwiek utracie przez przypadek lub zniszczeniu. W tym celu posiadamy systemy i zespoły, zapewniające bezpieczeństwo danych, tworząc i aktualizując procedury, uwzględniające nieautoryzowany dostęp, przypadkową utratę i/lub zniszczenie danych osobowych.
 
Jesteśmy zawsze zobowiązani do przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych. TAP Air Portugal zapewnia, że przetwarza dane osobowe wyłącznie do celów, do których zostały one zebrane, gwarantując ich przetwarzanie z zachowaniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i poufności.
 
Jako, że mamy świadomość wrażliwości takich informacji, udostępniamy wszystkim naszym pracownikom Politykę ochrony danych osobowych, aby zapewnić zaznajomienie się ze wszystkimi obowiązkami w tym zakresie.
W celu ciągłego zapewniania świadomości naszych pracowników, przeprowadzamy z nimi dodatkowo działania szkoleniowe, a nasi pracownicy zobowiązują się do nieudostępniania stronom trzecim oraz do nieużywania sprzecznie z prawem jakichkolwiek informacji osobowych Klientów TAP Air Portugal, do których mają dostęp podczas wykonywania swoich funkcji.
 
W tym zakresie TAP Air Portugal wyznaczyła również Inspektora ochrony danych (Data Protection Officer lub „DPO” – aby dowiedzieć się, jak można się z nim skontaktować, należ zapoznać się z zapisem punktu 14. niniejszej Polityki prywatności), w celu monitorowania zgodności z obowiązującymi politykami i standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
 
Jak wynika z zapisu niniejszej Polityki prywatności (prosimy zapoznać się z zapisem punktu 11. „W jakich okolicznościach przekazujemy dane innym podmiotom?”), w niektórych przypadkach możemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe stronom trzecim. TAP Air Portugal określiła jasne zasady zawierania umów w zakresie przetwarzania danych osobowych ze swoimi podmiotami przetwarzającymi i wymaga od nich, aby stosowały niezbędne do ich przetwarzania środki techniczne i organizacyjne. Jednakże w niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do przekazania Pani/Pana danych osobowych stronom trzecim, takim jak organy nadzorcze, odnośnie których posiadamy ograniczoną kontrolę w zakresie ochrony danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane stronom trzecim w następujących sytuacjach:

1. Kiedy TAP Air Portugal korzysta z usług innych podmiotów w celu świadczenia określonych usług, co może powodować ewentualny dostęp ze strony takich podmiotów do Pani/Pana danych osobowych. Zapewniamy jednakże, że jakikolwiek podmiot przetwarzający, przetwarza Pani/Pana dane osobowe w naszym imieniu, dla naszej firmy i z bezwzględnym zobowiązaniem do stosowania się do naszych wytycznych. Wspomniane podmioty przetwarzające zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych odpowiadało wymogom obowiązującego prawa i zapewniało bezpieczeństwo i ochronę praw osób, których dane dotyczą, na podstawie zawartych umów outsourcingowych.

2. TAP Air Portugal może ponadto przesyłać Pani/Pana dane osobowe stronom trzecim jeśli część Pani/Pana trasy przelotu zawiera lot operowany przez inną linię lotniczą lub jeśli uzna, że przesłanie takich danych jest niezbędne lub stosowne (1) w świetle obowiązującego prawa, (2) wypełniając obowiązki prawne/nakazy sądowe, lub (3) aby odpowiedzieć na wnioski władz publicznych lub rządowych.

W tym kontekście TAP Air Portugal może przesyłać Pani/Pana dane osobowe lotniskom, organom rządowym i regulacyjnym (w szczególności do Krajowego Organu Lotnictwa Cywilnego (Autoridade Nacional de Aviação Civil)), jeśli otrzyma w tej sprawie decyzję lub jeśli będzie to konieczne do zapewnienia Pani/Pana dotarcia do celu podróży, zgodnie z postanowieniami prawa. 

Dla określonych tras podróży jesteśmy na przykład zobowiązani przez prawo do udostępnienia organom celnym i ds. imigracji informacji dotyczących Pani/Pana dokumentów podróżnych oraz Pani/Pana trasy podróży. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z punktem 12. „W jakich okolicznościach przekazujemy dane za granicę?”

W którejkolwiek z wyżej wspomnianych sytuacji TAP Air Portugal zobowiązuje się do podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby zapewnić skuteczną ochronę przetwarzanych przez siebie danych osobowych.

Świadczenie określonych usług przez TAP Air Portugal może wiązać się z przesyłaniem Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

W takich sytuacjach TAP Air Portugal podejmuje wszelkie niezbędne i stosowne w świetle obowiązującego prawa środki, aby zapewnić ochronę wszelkich danych osobowych, będących przedmiotem takiego przesyłania danych na poziomie międzynarodowym.

Wszystkie linie lotnicze są zobowiązane przez prawo do udostępnienia organom celnym i ds. imigracji w określonych państwach wszelkich danych dotyczących pasażerów oraz odbywanych przez nich podróży lotniczych, w przypadku kiedy podróżują oni do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Zjednoczonego Królestwa, Rosji i Brazylii. Takie dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z bezpieczeństwem.

Zawsze kiedy Pani/Pan przystąpi do rezerwacji podróży do miejsca docelowego/państwa, które wymaga przesłania Pani/Pana danych, TAP Air Portugal poinformuje Panią/Pana o tym w momencie rezerwacji.

TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do, w dowolnej chwili, dokonania zmian lub aktualizacji w niniejszej Polityce prywatności, które to zostaną w odpowiedni sposób zaktualizowane na naszych Platformach. Sugerujemy ich regularne sprawdzanie, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami i/lub aktualizacjami.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również, aby przekazać wszelkie pytania lub wątpliwości związane z korzystaniem z praw, które przysługują Ci na podstawie obowiązującego prawa, w tym w szczególności praw wskazanych w niniejszej Polityce, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych ("DPO") TAP Air Portugal, wypełniając formularz “Wykonania praw na podstawie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” (PDF, 1.2MB, EN) i wysyłając go drogą mailową na adres [email protected]. W przypadku wątpliwości dotyczących wypełniania formularza, zastosuj się do instrukcji podanych tutaj (PDF, 1.2MB, EN).

najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.