Dokumenty

Podróż do Wielkiej Brytanii

W przypadku odbywania podróży do Wielkiej Brytanii prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi informacjami.
Od dnia 1 października 2021 r. pasażerowie z państw UE, EOG i Szwajcarii nie będą już mogli wjeżdżać na teren Wielkiej Brytanii za okazaniem karty obywatela lub dożywotniego dokumentu tożsamości. Wjazd do kraju będzie możliwy wyłącznie pod warunkiem posiadania paszportu.
Wyjątki dla pasażerów z krajów UE, EOG lub Szwajcarii mają zastosowanie, jeśli:

Wyżej wymienieni obywatele UE, EOG i Szwajcarii mogą wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii na podstawie urzędowych dokumentów tożsamości do dnia 31 grudnia 2025 r. Istnieje możliwość posługiwania się tymi dokumentami tożsamości po podanym powyżej terminie, jeżeli dokumenty te spełniają wymogi bezpieczeństwa określone przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.


Prosimy pamiętać, że od dnia 31 grudnia 2020 r., od wszystkich obywateli UE, EOG i Szwajcarii pragnących odbyć podróż do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia pracy lub nauki, wymagane jest odpowiednie zezwolenie na wjazd.

Zezwolenie takie w paszporcie krajowym może mieć postać naklejki wizowej, ale może być również wydawane w postaci cyfrowej. Licencja EUSS zostanie wydana cyfrowo.

Dokumenty tożsamości będące w posiadaniu obywateli brytyjskich z Gibraltaru oraz irlandzkie paszporty są nadal akceptowane przy wjeździe do Wielkiej Brytanii.

Pasażerowie, którzy przedstawią nieważną dokumentację, nie zostaną wpuszczeni na terytorium Wielkiej Brytanii. W przypadku wizyt trwających nie dłużej niż 6 miesięcy nie jest wymagana wiza ani pozwolenie na wjazd.

Więcej informacji na temat zmian dokumentów i list akceptowanych dokumentów podczas podróży do Wielkiej Brytanii można znaleźć poniżej.

Od wszystkich członków rodzin obywateli państw UE/EOG lub Szwajcarii, pragnących dołączyć lub towarzyszyć krewnym będącym obywatelami państw UE/EOG lub Szwajcarii na obszarze Wielkiej Brytanii, wymagane będą zezwolenia na wjazd lub wydane przez rząd Wielkiej Brytanii zezwolenia dla członka rodziny z UE/EOG/Szwajcarii (dokument Family Permit).
Członkowie rodziny o narodowości wymagającej posiadania wizy będą potrzebować wizy na wszystkie wizyty o czasie pobytu krótszym niż 6 miesięcy.

Wydane przez władze Wielkiej Brytanii dokumenty Family Permit w postaci winiet kategorii D, będą nadal wydawane i zachowają ważność do 30 czerwca 2021 r. Równolegle wprowadzony został nowy dokument EUSS na winiecie kategorii D przeznaczony dla członków rodzin osób z przyznanym prawem pobytu, zawierający adnotację „EU SETTLEMENT SCHEME FAMILY PERMIT to join / to acc” + nazwisko obywatela EOG.
Wszyscy członkowie rodzin obywateli Wielkiej Brytanii będą potrzebować wizy (jeśli są obywatelami państw od których wymagane jest posiadanie wizy) lub zezwolenia na osiedlenie.
Członkowie rodziny, którzy już osiedlili się w Wielkiej Brytanii, otrzymają brytyjskie biometryczne zezwolenie na pobyt (BRP).
Jeżeli dany członek rodziny utracił biometryczne zezwolenie na pobyt w trakcie przebywania poza Wielką Brytanią lub opuścił Wielką Brytanię w trakcie rozpatrywania wniosku o EUSS, jest on zobowiązany do złożenia wniosku o zezwolenie na podróż w ramach EUSS.
Zezwolenie na podróż EUSS jest ważne przez 6 miesięcy i uprawnia do wielokrotnego wjazdu.
Wydawane przez państwa UE oraz Irlandię karty Article 10/20 nie będą już akceptowane jako dokumenty zwalniające z obowiązku wizowego.

Karty Article 10/20 wydane przez władze Wielkiej Brytanii będą nadal akceptowane pod warunkiem okazania ich wraz z ważnym dokumentem podróży.
Wielka Brytania będzie nadal akceptować wizy w ujednoliconym formacie Kategorii D wydane przez Państwa UE/EOG i Szwajcarię oraz zezwolenia na pobyt jako dokumenty zezwalające na przejazd tranzytowy przez Wielką Brytanię bez konieczności posiadania wizy. Obejmuje to również dokumenty wydane dla Republiki Irlandii.
Obywatele irlandzcy
Obywatele irlandzcy mogą nadal podróżować i przebywać w Wielkiej Brytanii na dotychczasowych zasadach i nie będą potrzebować pozwolenia na wjazd. 
Ponadto ustalenia dotyczące wspólnej strefy podróżowania (Common Travel Area) obejmujące Wielką Brytanię, Irlandię i państwa podległe Koronie brytyjskiej pozostaną bez zmian. 

Dokumenty podróży tymczasowe i wydawane w wyjątkowych sytuacjach
Akceptowalność paszportów tymczasowych i awaryjnych pozostaje bez zmian. W przypadku dokumentu niebędącego paszportem wymagane będzie posiadanie wizy, chyba że posiadacz jest w trakcie tranzytu do kraju, którego jest obywatelem. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Formularze ujednolicone (UFF)
Począwszy od dnia 31 grudnia 2020 r., godz. 23:00 (czasu brytyjskiego) Ujednolicone Formularze (UFF) zostają zastąpione brytyjskim Formularzem do złożenia wizy (FAV). Dokumenty UFF będą jednak nadal przyjmowane od podróżnych tak długo, jak długo powiązana z nimi winieta zachowa ważność. 

EU Laissez Passer
Wielka Brytania będzie nadal akceptować unijne dokumenty Laissez-Passer. 

Lista podróżnych
Wielka Brytania będzie akceptować „Listy podróżnych” do dnia 1 października 2021 r. 

Dyplomaci i pracownicy organizacji międzynarodowych
Obywatele UE, EOG i Szwajcarii będący dyplomatami lub członkami personelu niektórych organizacji międzynarodowych będą nadal zwolnieni z kontroli imigracyjnej. Mogą dysponować winietą świadczącą o zwolnieniu, podróżować z dyplomatycznym dowodem tożsamości FCDO lub notą werbalną.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć również na następujących stronach Rządu Brytyjskiego: