Warunki Przewozu

Ogólne Warunki Przewozu

Pańska umowa na Przewóz z liniami lotniczymi TAP podlega:

 • Przepisom zawartym w Pańskim Bilecie Lotniczym;
 • Obowiązującym rozporządzeniom taryfowym;
 • Pozostałym obowiązującym przepisom;
 • Ogólnym Warunkom Przewozu (Pasażerów i Bagażu) - aby wyświetlić pełny dokument, proszę pobrać PDF(PDF, 0,1MB, EN) znajdujący się obok.

Odpowiedzialność przewoźników pasażerów i bagażu

Obowiązuje od 30 grudnia 2009 roku Nota informacyjna (PDF, 0,1MB, EN) PDF zawiera wszystkie zasady stosowane przez przewoźników lotniczych Wspólnoty w odniesieniu do odpowiedzialności, zgodnie z wymogami ustawodawstwa wspólnotowego i konwencji montrealskiej. Więcej informacji na temat praw pasażerów tutaj (PDF, 0,1MB, EN).

Niniejsze Powiadomienie jest wymagane przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Prosimy kierować się do właściwego organu wyznaczonego do realizacji niniejszego rozporządzenia. Dodać tutaj (PDF, 0,1MB, EN) Pobierz.

Dane kontaktowe organizacji odpowiedzialnych za egzekwowanie praw pasażerów w transporcie lotniczym można znaleźć tutaj.

Powiadomienie o Odwoł aniu Lotu

Niniejsze zasady mają zastosowanie:

 1. w przypadku nie realizacji wcześniej zaprogramowanego lotu obsługiwanego przez TAP Air Portugal, w którym zarezerwowane było przynajmniej jedno miejsce pokładowe; 
 2. w przypadku pasażerów wylatujących z lotniska znajdującego się na terenie UE oraz pasażerów korzystających z lotów obsługiwanych przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego i wylatujących z lotniska znajdującego poza terenem UE i lądujących na lotnisku na terenie UE (z wyjątkiem sytuacji, kiedy pasażerowie otrzymali korzyści lub odszkodowanie lub też została im przydzielona opieka w kraju ww. lotniska usytuowanego poza obszarem UE);
 3. jeżeli pasażerowie posiadają potwierdzenie rezerwacji odwołanego lotu lub, bez względu na przyczynę, zostali przeniesieni przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek z lotu, na który mieli rezerwacje, na inny lot;
 4. w przypadku tylko tych pasażerów, którzy dysponują taryfami dostępnymi powszechnie bezpośrednio lub pośrednio lub posiadają bilety wydane w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego;
 5. w przypadku lotów, które są obsługiwane przez przewoźnika lotniczego TAP Air Portugal. 

Zasady Dotyczące Odszkodowania i Asysty 

1. W przypadku odwołania lotu, TAP Air Portugal oferuje następującą opiekę:

1.1 Pasażerowie mają prawo do wyboru: 

 1. zwrotu, w terminie siedmiu dni (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług) pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony, za część lub części nie odbytej podróży, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży, za część lub części już odbytej podróży oraz w tym ostatnim przypadku i gdy jest to odpowiednie z lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 2. zmiany planu podróży na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie;
 3. zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, w poźniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc. 

Uwaga 1: Powyższy przepis w lit. a) ma również zastosowanie do pasażerów, których lot stanowi część imprezy turystycznej, z wyjątkiem prawa do zwrotu należności, gdy to prawo wynika z dyrektywy 90/314/EWG.

Uwaga 2: Jeżeli w przypadku, gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk i TAP Air Portugal oferuje pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, do którego została zrobiona rezerwacja, to TAP Air Portugal ponosi koszt transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem. 

1.2 Ponadto, TAP Air Portugal oferuje pasażerowi bezpłatnie:

 1. posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 2. kartę telefoniczną, dwie rozmowy telefoniczne lub inne środki komunikacji (np: fax, telex). 

1.3 W przypadku zmiany planu podróży związanej z odwołanym lotem, jeśli odlot zostanie przewidziany na dzień następny o tej samej godzinie, co godzina odwołanego lotu, TAP Air Portugal oferuje pasażerowi:

 1. zakwaterowanie w hotelu, w przypadku:
  gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy;
  gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera;
 2. transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym). 

Uwaga: Jakiekolwiek wydatki związane z wymienionymi w lit. a) i b) w pkt. 1.2 i pkt.1.3 sytuacjami oraz dokonane na trzy godziny przed lotem powrotnym wspomnianym w lit. a) w pkt. 1.1 lub zmianą planu podróży, o której mowa w lit. b) i c) w pkt. 1.1, są pokrywane przez pasażera. 

1.4 Pasażer ma prawo do następującego odszkodowania, wypłaconego zgodnie z wymienionymi powyżej w lit a) w pkt 1.1 przepisami:

 1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
 2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
 3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Uwaga: Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego na skutek odwołania lotu. Odległości powinny być mierzone metodą trasy po ortodromie. 

Z wyjątkiem przypadków, gdy:

pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu;

pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano mu zmianę planu podróży, umożliwiającą mu wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu;

pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowanu mu zmianę planu podróży umożliwiającą mu wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do jego miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu;

TAP Air Portugal jest w stanie udowodnić, że odwołanie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

2. Jeżeli pasażerowi zaoferowano zmianę planu podróży do jego miejsca docelowego na alternatywny lot, na podstawie ww. przepisów w lit. b) lub c) w pkt. 1.1, którego czas przylotu nie przekracza planowanego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu o: 

i) dwie godziny (w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów); 

ii) trzy godziny (w przypadku wszystkich wewnątrzwspólnotowych lotów dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów);

iii) cztery godziny (w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. i) lub ii), TAP Air Portugal może pomniejszyć odszkodowanie przewidziane w lit. a), b) i c) w pkt. 1.4 o 50%. 

3. Opieka przewidziana w tym Powiadomieniu ma zastosowanie, bez naruszenia jakichkolwiek praw do dochodzenia dalszego odszkodowania, na podstawie zastosowanego prawa (w szczególności Dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży), przy czym jakakolwiek tego rodzaju opieka może zostać potrącona z tego odszkodowania. 

4. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wszystkie osoby im towarzyszące, jak również dzieci podróżujące bez dorosłych opiekunów mają prawo do jak najszybszej opieki przewidzianej w ww. przepisach w. lit. a) i b) w pkt. 1.2 i pkt. 1.3 oraz do szczególnego potraktowania ich potrzeb ze strony TAP Air Portugal. 

5. Każdy voucher/MCO wydany przez TAP Air Portugal w celu jakiegokolwiek zwrotu lub zapłaty może być użyty tylko w przypadku podróży/usług realizowanych i obsługiwanych przez TAP Air Portugal. 

6. Dla celów niniejszych rozporządzeń stosuje się następujące definicje:

 • „Przewoźnik wspólnotowy″ oznacza przewoźnika lotniczego z ważną licencją na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym.
 • „Obsługujący przewoźnik″ oznacza przewoźnika lotniczego wykonującego lub zamierzającego wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem lub działającego w imieniu innej osoby, prawnej lub fizycznej, mającej umowę z tym pasażerem.
 • „Miejsce docelowe″ oznacza miejsce lądowania określone na bilecie pzedstawionym na stanowisku kontrolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu, alternatywne dostępne loty łączone nie są brane pod uwagę, jeżeli zachowany jest planowany czas przylotu.
 • „Osoba o ograniczonej możliwości poruszania się″ oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu z powodu jakiejkolwiek fizycznej niepełnosprawności (zmysłowej lub ruchowej; stałej lub czasowej), upośledzenia umysłowego, wieku lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności a której sytuacja wymaga specjalnej uwagi i przystosowania do potrzeb takiej osoby usług dostępnych dla wszystkich pasażerów. 

Powiadomienie o Opóż nieniu

Niniejsze zasady mają zastosowanie:

 • w przypadku pasażerów wylatujących z lotniska znajdującego się na terenie UE oraz pasażerów korzystających z lotów obsługiwanych przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego i wylatujących z lotniska znajdującego się poza terenem UE i lądujących na lotnisku na terenie UE (z wyjątkiem sytuacji, kiedy pasażerowie otrzymali korzyści lub odszkodowanie lub też została im przydzielona opieka w kraju ww. lotniska usytuowanego poza obszarem UE); 
 • jeżeli pasażerowie posiadają potwierdzenie rezerwacji na dany lot oraz stawią się na odprawę lotniskową zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez środki elektroniczne) lub jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu lub bez względu na przyczynę, zostali przeniesieni przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek z lotu, na który mieli rezerwację, na inny lot;
 • w przypadku tylko tych pasazerów, którzy dysponują taryfami dostępnymi bezpośrednio lub pośrednio powszechnie lub posiadają bilety wydane w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego;
 • w przypadku lotów, które są obsługiwane przez przewoźnika lotniczego TAP Air Portugal. 

Uwaga: Nie mają zastosowania, jeżeli TAP Air Portugal jest w stanie udowodnić, że opóźnienie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. 

Zasady Dotyczące Odszkodowania i Asysty 


1. Jeżeli TAP Air Portugal ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu: 

i) o dwie lub więcej godzin w wszystkich przypadku lotów do 1500 kilometrów;

ii) o trzy lu więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 kilometrów;

iii) o cztery lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w  lot. i) lub ii).

Uwaga: odległości powinny być mierzone metodą trasy po ortodromie. 

TAP Air Portugal oferuje pasażerom bezpłatnie:

 1.  posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania;
 2. kartę telefoniczną, dwie rozmowy telefoniczne lub inne środki komunikacji (np.: fax, telex) 

1.1 Jeśli odlot zostanie przewidziany na przynajmniej następny dzień o planowanej pierwotnie godzinie, TAP Air Portugal, oprócz opisanej w pkt. 1 opieki, oferuje bezpłatnie:

 1. zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy:
  występuje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy, lub
  zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera i
 2. transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym). 

1.2 Jeżeli opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin i pasażer nie decyduje się na skorzystanie z opóźnionego lotu, TAP Air Portugal, oprócz opisanej powyżej w pkt. 1. i 1.1. opieki, oferuje: zwrot, w terminie siedmiu dni (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym lub czekiem bankowym albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług) pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony, za część lub części nie odbytej podróży, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży, za część lub części już odbytej podróży oraz w tym ostatnim przypadku i gdy jest to odpowiednie z lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu, w najwcześniejszym możliwym terminie. 

Uwaga: Powyższy przepis ma również zastosowanie do pasażerów, których lot stanowi część imprezy turystycznej, z wyjątkiem prawa do zwrotu należności, gdy to prawo wynika z dyrektywy 90/314/EWG. 

2. Jakiekolwiek wydatki związane z wymienionymi w lit. a) i (b) w pkt. 1. i pkt.1.1 sytuacjami oraz dokonane na trzy godziny przed opóźnionym odlotem lub lotem powrotnym, o którym mowa w lit. W pkt. 1.2, są pokrywane przez pasażera.

3. TAP Air Portugal oferuje pomoc w ramach określonych powyżej w tym Powiadomieniu w lit. i), ii) i iii) w pkt. 1 limitów czasowych w odniesieniu do poszczególnego przedziału odległości.

4. Opieka przewidziana w tym Powiadomieniu ma zastosowanie, bez naruszenia jakichkolwiek praw do dochodzenia dalszego odszkodowania, na podstawie zastosowanego prawa (w szczególności Dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży), przy czym jakakolwiek tego rodzaju opieka może zostać potrącona z tego odszkodowania.

5. W przypadku opóźnienia, bez względu na jego długość, osoby o ograniczonej możliwości poruszania się i wszystkie osoby im towarzyszące, jak również dzieci podróżujące bez dorosłych opiekunów mają prawo do jak najszybszej opieki przewidzianej w ww. przepisach w. pkt.1. i 1.1. oraz do szczególnego potraktowania ich potrzeb ze strony TAP Air Portugal. 

6. Dla celów niniejszych rozporządzeń stosuje się następujące definicje:

 • „Przewoźnik wspólnotowy" oznacza przewoźnika lotniczego z ważną licencją na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym.
 • „Obsługujący przewoźnik" oznacza przewoźnika lotniczego wykonującego lub zamierzającego wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem lub działającego w imieniu innej osoby, prawnej lub fizycznej, mającej umowę z tym pasażerem.
 • „Miejsce docelowe" oznacza miejsce lądowania określone na bilecie przedstawionym na stanowisku kontrolnym lub, w przypadku lotów łączonych, miejsce lądowania ostatniego lotu; alternatywne dostępne loty łączone nie są brane pod uwagę, jeżeli zachowany jest planowany czas przylotu.
 • „Osoba o ograniczonej możliwości poruszania się" oznacza osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu z powodu jakiejkolwiek fizycznej niepełnosprawności (zmysłowej lub ruchowej, stałej lub czasowej), upośledzenia umysłowego, wieku lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności a której sytuacja wymaga specjalnej uwagi i przystosowania do potrzeb takiej osoby usług dostępnych dla wszystkich pasażerów. 

Powiadomienie o Odmowie Przyję cia na Pokł ad

Niniejsze zasady mają zastosowanie:

 • w przypadku pasażerów wylatujących z lotniska znajdującego się na terenie UE oraz pasażerów korzystających z lotów obsługiwanych przez wspólnotowego przewoźnika lotniczego i wylatujących z lotniska znajdującego się poza terenem UE i lądujących na lotnisku na terenie UE (z wyjątkiem sytuacji, kiedy pasażerowie otrzymali korzyści lub odszkodowanie lub też została im przydzielona opieka w kraju ww. lotniska usytuowanego poza obszarem UE);
 • jeżeli pasażerowie posiadają potwierdzenie rezerwacji na dany lot oraz stawią się na odprawę lotniskową zgodnie z wymogami i w czasie określonym uprzednio na piśmie (w tym poprzez środki elektroniczne) lub jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu, lub bez względu na przyczynę, zostali przeniesieni przez przewoźnika lotniczego lub organizatora wycieczek z lotu, na który mieli rezerwację, na inny lot i
 • w przypadku tylko tych pasazerów, którzy dysponując taryfami dostępnymi bezpośrednio lub pośrednio powszechnie lub posiadają bilety wydane w ramach programu lojalnościowego lub innego programu komercyjnego oraz
 • w przypadku lotów, które są obsługiwane przez przewoźnika lotniczego TAP Air Portugal. 

Zasady Dotyczące Odszkodowania i Asysty 

1. Odmowa przyjęcia na pokład przez przewoźnika lotniczego oznacza odmowę przewozu pasażera/ów danym lotem, pomimo że stawił/stawili się oni do wejścia na pokład zgodnie z warunkami ustanowionymi w ww. „Zastosowaniu", chyba że odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumnetami podróżnymi.

2. Przed odmową przyjęcia na pokład danego lotu, TAP Air Portugal wzywa najpierw ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy pasażerem a TAP oraz opiekę, o której mowa poniżej w lit. od a) do c) w pkt 3. oraz zgodnie z zasadami zawartymi w formularzu „Odmowa Przyjęcia na Pokład - Ochotnik", które pasażerowie rezygnujący ze swoich rezerwacji podpisują.

3. WW przypadku, gdy liczba ochotników jest niewystarczająca i TAP Air Portugal odmawia, wbrew woli pasażera, przyjęcia go na pokład, to w tej sytuacji TAP Air Portugal natychmiast: 

3.1 Wypłaca odszkodowanie (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i /lub w formie innych usług) zgodnie z następującymi ustaleniami:

 1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
 2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
 3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit.a) lub b); 

Uwaga 1: Przy określaniu odległości, podstawą jest ostatni cel lotu, do którego przybycie pasażera nastąpi po czasie planowanego przylotu na skutek opóźnienia spowodowanego odmową przyjęcia na pokład. Odległości mierzone są metodą trasy po ortodromie.

Uwaga 2: Jeżeli pasażerowi zaoferowano, zgodnie z wspomnianymi poniżej w lit. b) i c) w pkt. 3.2. przepisami, zmianę planu podróży do jego miejsca docelowego na alternatywny lot, którego czas przylotu nie przekracza planowego czasu przylotu pierwotnie zarezerwowanego lotu - i) o dwie godziny (w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów), ii) o trzy godziny (w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów) lub iii) o cztery godziny (w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. i) lub ii)) - TAP Air Portugal może pomniejszyć odszkodowanie przewidziane powyżej w lit.a), b) i c) w pkt. 3.1 o 50 %. 

3.2 Ponadto TAP Air Portugal oferuje bezpłatnie, do wyboru pasażera:

 1. zwrot w terminie siedmiu dni (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, przekazem bankowym lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług), pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyte, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera, wraz z, gdy jest to odpowiednie, lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie;
 2. zmianę planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego pasażera, w najwcześniejszym możliwym terminie; 
 3. zmianę planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego pasażera, w późniejszym terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc;
 4. posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania; 
 5. zakwaterowanie w hotelu w przypadku, gdy:
  występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy;
  zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera; 
 6. transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym); 
 7. kartę telefoniczną, dwie rozmowy telefoniczne lub środki komunikacji (np: fax, telex)

Uwaga 1: Wspomniany powyżej w lit. a) przepis ma również zastosowanie do pasażerów, których lot stanowi część imprezy turystycznej, z wyjątkiem prawa do zwrotu należności, gdy to prawo wynika z dyrektywy 90/314/EWG. 

Uwaga 2: Jakiekolwiek wydatki związane z wymienionymi powyżej w lit. w) i z) sytuacjami oraz dokonane na trzy godziny przed lotem powrotnym, o którym mowa powyżej w lit. a), lub zmianą planu podróży opisaną powyżej w lit. b) lub c), są pokrywane przez pasażera.

Uwaga 3: Jeżeli w przypadku, gdy miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk i TAP Air Portugal oferuje pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, do którego została zrobiona rezerwacja, to TAP Air Portugal  ponosi koszt transportu pasażera z tego innego lotniska na lotnisko, do którego została zrobiona rezerwacja lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z pasażerem . 

4. Jeżeli TAP Air Portugal umieści pasażera w klasie wyższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, nie może domagać się jakiejkolwiek dodatkowej zapłaty. Jeżeli TAP Air Portugal umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni zwraca (w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym lub czekami bankowymi albo, za pisemną zgodą pasażera, w bonach podróżnych i/lub w formie innych usług):

 1. 30% cenu biletu w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów; 
 2. 50% ceny biletu w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów oraz w przypadku wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów; 
 3. 75% ceny biletu w przypadku wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b). 

5. W przypadku, gdy pasażer dobrowolnie zrezygnował ze swojej rezerwacji i wyraził pisemną zgodę na wypłatę odszkodowania za pomocą bonów podróżnych i/lub innych usług, wysokość odszkodowania jest zwiększona o 20%.

6. W przypadku, gdy pasażer dobrowolnie zrezygnował ze swojej rezerwacji, opieka przewidziana w tym Powiadomieniu ma zastosowanie bez naruszenia jakichkolwiek praw do dochodzenia dalszego odszkodowania, na podstawie zastosowanego prawa (w szczególności Dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podrózy), przy czym jakakolwiek tego rodzaju opieka może zostać potrącona z tego odszkodowania.

7. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się oraz wszystkie osoby im towarzyszące, jak również dzieci podróżujące bez dorosłych opiekunów mają prawo do jak najszybszej opieki przewidzianej w ww. przepisach w. lit. od w) do z) w pkt. 3 oraz do szczególnego potraktowania ich potrzeb ze strony TAP Air Portugal.

8. Każdy voucher/MCO wydany przez TAP Air Portugal w celu jakiekolwiek zwrotu lub zapłaty może być użyty tylko w przypadku podróży/usług realizowanych i obsługiwanych przez TAP Air Portugal. 

9. Dla celów niniejszych rozporządzeń stosuje się następujące definicje:

 • „Przewoźnik wspólnotowy″ oznacza przewoźnika lotniczego z ważną licencją na prowadzenie działalności wydaną przez Państwo Członkowskie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (EWG) nr 2407/92 z dnia 23 lipca 1992 r. w sprawie wydawania licencji przewoźnikom lotniczym.
 • „Obsługujący przewoźnik″ oznacza przewoźnika lotniczego wykonującego lub zamierzającego wykonać lot zgodnie z umową zawartą z pasażerem lub działającego w imieniu innej osoby, prawnej lub fizycznej, mającej umowę z tym pasażerem.

Nowe Środki Bezpieczeństwa na Lotniskach 

Unii Europejskiej 

Informacja dla Pasażerów 

Biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia z dnia 10 sierpnia 2006 r. oraz w celu ochrony wszystkich pasażerów przed nowym rodzajem zagrożeń, jaki stanowią materiały wybuchowe w płynie, Unia Europejska wprowadziła środki bezpieczeństwa ograniczające dozwoloną podczas kontroli bezpieczeństwa ilość płynów.

Niniejsze środki bezpieczeństwa stosują się:

 • Do wszystkich pasażerów;
 • Do punktów kontroli bezpieczeństwa wszystkich lotnisk w UE;
 • Do wszystkich miejsc docelowych.

Zabrania się pasażerom przewożenia substancji płynnych w bagażu podręcznym, chyba że są one umieszczone w indywidualnych pojemnikach o pojemności nie przekraczającej 100 mililitrów lub ekwiwalentu (100 g / 3 Oz), zapakowanych w plastikowej, szczelnej i przezroczystej torebce, z wielokrotnym zamknięciem, której maksymalna pojemność nie przekracza 1 litra (na pasażera).
Ww. torebka nie może być rozmiarów większych niż 19 cm X 20 cm.
 Produkty powinny swobodnie mieścić się w torebce, tak aby można było ją bez problemów otworzyć i zamknąć oraz zidentyfikować jej zawartość.

Do płynów zaliczają się:

 • Woda i inne napoje, zupy i syropy;
 • Żele, w tym żele do włosów;
 • Pasty, w tym pasty do zębów;
 • Inne artykuły o podobnej konsystencji;
 • Lotiony, w tym perfumy i kremy do golenia;
 • Aerozole i inne pojemniki pod ciśnieniem.

Wyjątki:

 • Lekarstwa w płynie niezbędne do odbycia podróży*, z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim oraz dowodem ich autentyczności;
 • Płyny przeznaczone do specjalnej diety niezbędne do odbycia podróży*, z odpowiednim zaświadczeniem lekarskim;
 • Pożywienie dla niemowląt;

* Niezbędne do spożycia podczas lotu i pobytu.

Jeżeli jest to wymagane, pasażer zostaje poproszony o potwierdzenie autentyczności płynu poprzez jego skosztowanie lub wypróbowanie na skórze.

Leki iniekcyjne 

Mimo iż nie jest wymagane żadne zezwolenie na przewóz leków iniekcyjnych, zalecamy pasażerom, aby mieli ze sobą odpowiednie dokumenty, np. zaświadczenie lekarskie lub inny dokument poświadczający konieczność posiadania LAG (płynów, aerozoli i żeli) w trakcie podróży, aby ułatwić i przyspieszyć kontrolę bezpieczeństwa. 

Szczegółowych informacji udziela: 
Email: falsec@inac.pt
Faks: (+351) 21 842 35 87
Adres: Rua B, Edifício 4 - Aeroporto da Portela 4
1749-034 Lizbona – PORTUGALIA

Uwagi:Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania w przypadku produktów płynnych nabytych w sklepach bezcłowych lub na pokładzie samolotu przewoźnika lotniczego z UE i znajdujących się w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia.

Torby zabezpieczone w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie ich naruszenia nie powinny być nigdy otwierane przed kontrolą bezpieczeństwa i jeśli to możliwe aż do momentu przybycia do miejsca docelowego.

Niniejsze środki bezpieczeństwa nie odnoszą się do bagażu rejestrowanego podczas odprawy lotniskowej i nadawanego do luku bagażowego.

Inne Środki:

Płaszcze i kurtki należące do pasażerów są kontrolowane osobno od bagażu podręcznego.

Notbooki i inne urządzenia elektryczne o dużych rozmiarach powinny być wyjęte z bagażu podręcznego przed dokonaniem kontroli bezpieczeństwa w celu ich osobnego prześwietlenia.

Zalecenia:

 • Unikać przewozu płynów w bagażu podręcznym;
 • W punktach kontroli bezpieczeństwa, przed prześwietleniem bagażu, zgłosić dokonującemu kontroli personelowi wszystkie przewożone substancje płynne;
 • Poprosić , aby każdy produkt w płynie zakupiony w sklepach bezcłowych lub na pokładzie samolotu europejskich linii lotniczych został umieszczony, najlepiej osobno od innych nabytych w tym samym momencie rzeczy, w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia wraz z dowodem zakupu;
 • Nie otwierać torby zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia aż do momentu przybycia do miejsca docelowego, zwłaszcza jeśli korzysta się z lotów transferowych, w przeciwnym razie przewożone produkty w płynie mogą zostać skonfiskowane podczas innej kontroli bezpieczeństwa.

Brazylia 

Rozporządzenie w sprawie ograniczeń przewozu substancji płynnych lotami międzynarodowymi.

Wszyscy pasażerowie lotów międzynarodowych lub korzystający z hali odlotów międzynarodowych, powinni dostosować się do następujących wymogów dotyczących przewozu substancji płynnych w bagażu podręcznym:

Wszystkie płyny należy przechowywać w pojemnikach, których pojemność nie przekracza 100 ml oraz dodatkowo zapakować w plastikową, szczelnie zamykaną i przezroczystą torebkę o maksymalnej pojemności 1 litra i rozmiarach 20 X 20 cm. Na każdego pasażera przypada jedna torebka.

Zabroniony jest przewóz płynów w pojemniku o pojemności powyżej 100 ml, nawet jeżeli ten pojemnik nie jest całkowicie wypełniony.

Wszystkie pojemniki należy zapakować razem w plastikową, przezroczystą i szczelnie zamykaną torebkę, tak aby mieściły się w niej swobodnie.

 Wyjątek w przypadku ww. ograniczeń stanowią lekarstwa z właściwym zaświadczeniem lekarskim, pożywienie dla niemowląt, płyny będące składnikami specjalnej diety - w ilości adekwatnej do czasu lotu, w tym również ewentualnych przesiadek, które powinny zostać zgłoszone w momencie kontroli.
Aby skonsultować pełny tekst rozporządzenia, proszę wyświetlić link http://www.anac.gov.br/biblioteca/resolucao/resolucao07.pdf 
 
Internetowe rozstrzyganie sporów

Począwszy od dnia 15 lutego 2016 roku, konsumenci i przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej platformy elektronicznej internetowego systemu rozstrzygania sporów (ang. online dispute resolution, ODR).
Platforma ta pozwoli na rozwiązywania sporów w szybszy, łatwiejszy i mniej kosztowny sposób.
Po każdym zgłoszeniu sporu przez konsumenta na platformie ODR, instytucje alternatywnego rozstrzygania sporów będą działać jako arbitrzy rozwiązujący spory między stronami.
Więcej informacji na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ang. alternative dispute resolution, ADR) oraz platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) można uzyskać na stronie internetowej Generalnego Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów lub na stronie CEC.
Od dnia 15 lutego dostęp do platformy można uzyskiwać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej. 

 

Transport specjalny

Rozporządzenie w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (PDF, 0,1MB, EN).

Internetowe rozstrzyganie sporów

Począwszy od dnia 15 lutego 2016 roku, konsumenci i przedsiębiorcy mogą korzystać z nowej platformy elektronicznej internetowego systemu rozstrzygania sporów (ang. online dispute resolution, ODR).Tutaj.

Platforma ta pozwoli na rozwiązywania sporów w szybszy, łatwiejszy i mniej kosztowny sposób.
Po każdym zgłoszeniu sporu przez konsumenta na platformie ODR, instytucje alternatywnego rozstrzygania sporów będą działać jako arbitrzy rozwiązujący spory między stronami.

Więcej informacji na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ang. alternative dispute resolution, ADR) oraz platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) można uzyskać na stronie internetowej Generalnego Dyrektoriatu Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Konsumentów lub na stronie CEC.

Od dnia 15 lutego dostęp do platformy można uzyskiwać za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej. 

Ogłoszenie informacyjne – Drugi tekst załącznika wymagany na podstawie rozporządzenia 2027/1997 po zmianie w ramach rozporządzenia 889/2002 (WE).

Więcej informacji tutaj (PDF, 0.3MB, EN).

najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.