Informacje Prawne

Regulamin i ogólne warunki użytkowania

Head Office:
TAP Air Portugal, Sociedade Anónima de acordo com a Lei Portuguesa 
Aeroporto de Lisboa
Edificio 25 8 Andar
1700-008 Lisbon, Portugal

Regulatory Authority:
ANAC Autoridade Nacional de Aviação Civil
Aeroporto da Portela
Rua B Edifício 4
1749-034 Lisboa, Portugal

Contact Center:
(+351) 211 234 400
2ª to sunday: available 24 hours a day.

Niniejszy Regulamin i ogólne warunki użytkowania dotyczą korzystania ze stron internetowych, aplikacji, gier, konkursów i innych produktów, usług i funkcji cyfrowych dostępnych dla klientów lub użytkowników usług spółki Transportes Aéreos Portugueses S.A. (zwanej dalej „TAP Air Portugal” lub „TAP”).

Wchodząc na strony internetowe lub do aplikacji TAP Air Portugal i przeglądając je oraz korzystając z usług TAP Air Portugal, użytkownik wyraża zgodę i akceptuje regulamin i ogólne warunki użytkowania, jak również Politykę prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych TAP Air Portugal oraz wszystkie warunki szczególne każdej usługi lub subskrybowanych funkcjonalności. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na to, prosimy o natychmiastowe zaprzestanie korzystania z nich.


TAP Air Portugal może zmieniać, dodawać lub usuwać części niniejszego Regulaminu i ogólnych warunków użytkowania oraz wszystkie zasady, polityki i warunki określone na jej stronach internetowych i w jej aplikacjach w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia, a zmiany takie stają się skuteczne natychmiast po ich opublikowaniu. Klient lub użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i ogólnymi warunkami użytkowania oraz innymi zasadami, politykami i warunkami, a także za ich regularne konsultowanie. Kontynuując korzystanie ze stron internetowych i aplikacji TAP Air Portugal, Klient lub użytkownik wyraża zgodę na wszelkie wprowadzone w nich zmiany.

Każdorazowe korzystanie ze stron internetowych lub aplikacji, które narusza postanowienia niniejszego Regulaminu i ogólnych warunków użytkowania może skutkować, między innymi, utratą lub zawieszeniem prawa do korzystania ze stron internetowych lub aplikacji, jak również usunięciem dostępu do stref zastrzeżonych. TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do usunięcia rejestracji użytkownika oraz konta klienta.

Wszelkie prawa związane ze stronami internetowymi i aplikacjami TAP Air Portugal oraz ich cyfrową obecnością są zastrzeżone.

© Wszelkie prawa zastrzeżone.

TAP Air Portugal jest głównym przedsiębiorstwem Grupy TAP – grupy przedsiębiorstw działających w dziedzinie transportu lotniczego pasażerów i towarów, obsługi technicznej statków powietrznych oraz innych powiązanych lub zależnych działalności reprezentowanych przez przedsiębiorstwa z grupy. Spółka holdingowa prowadzi działalność pod nazwą Transportes Aéreos Portugues, SGPS, S.A..

TAP Air Portugal jest krajowym liderem we wszystkich obszarach biznesowych, w których jest pozycjonowana i cieszy się międzynarodowym uznaniem, a mianowicie jako wiodąca europejska linia lotnicza w Afryce i Ameryce Południowej.

Treść i struktura stron internetowych TAP Air Portugal oraz ich cyfrowa obecność w Internecie są chronione prawem autorskim. Wymagana jest uprzednia pisemna zgoda TAP Air Portugal na jakiekolwiek powielanie informacji, oprogramowania lub opublikowanych danych, w szczególności na wykorzystanie treści w formie tekstów, części tekstów, danych, obrazów, filmów wideo lub innych informacji w dowolnym formacie. Ponadto, TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do aktualizacji i wprowadzania zmian w opublikowanych informacjach w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i ogólnymi warunkami użytkowania oraz regularnie odwiedzać stronę internetową i strony aplikacji, aby na bieżąco zapoznawać się z wszelkimi treściami.

TAP Air Portugal uznaje za treść wszelkie informacje publikowane przez TAP Air Portugal lub przez jej klientów lub użytkowników, dostępne w dowolnym formacie na jej stronach internetowych lub aplikacjach oraz w ramach jej cyfrowej obecności na dowolnym kanale.

TAP Air Portugal dokonuje częstych aktualizacji, weryfikacji i zmian zawartości swoich stron internetowych lub aplikacji. Możliwe jest, że niektóre z tych informacji mogą nie być aktualizowane, pomimo szybkości i staranności zespołów TAP Air Portugal. TAP Air Portugal nie gwarantuje poprawności, kompletności i aktualności publikowanych danych przez cały czas i pod każdym względem, ani też nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. W związku z tym TAP Air Portugal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności lub szkody z tego wynikające.

Wykorzystanie jakichkolwiek treści dostępnych na stronach internetowych lub w aplikacjach, w całości lub w części, jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody TAP Air Portugal.

W przypadku dalszego przeglądania strony internetowej TAP Air Portugal lub korzystania z aplikacji TAP Air Portugal poprzez linki prowadzące do stron internetowych osób trzecich, TAP Air Portugal oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych stron, a zatem nie może być odpowiedzialna za jakiekolwiek wynikłe z tego szkody.

Obrazy lub filmy wideo wykorzystane na stronach internetowych lub w aplikacjach są chronione prawem autorskim i nie mogą być ponownie wykorzystywane, kopiowane lub powielane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób. Większość wykorzystanych obrazów pochodzi z banków obrazów, więc ich wykorzystanie nie jest możliwe z powodów związanych z nimi prawami autorskimi.

Obrazy lub filmy będące własnością intelektualną i chronione prawami autorskimi należącymi do TAP Air Portugal nie mogą być wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej pisemnej zgody TAP Air Portugal.

Znaki towarowe i logo TAP Air Portugal lub jakakolwiek nazwa, produkt lub slogan reklamowy usługi użyte na stronach internetowych TAP lub w jej aplikacjach są własnością TAP Air Portugal i nie mogą być kopiowane, powielane lub wykorzystywane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TAP Air Portugal. Ograniczenie to dotyczy także znaków towarowych, logotypów, nazw, produktów lub usług, sloganów reklamowych innych przedsiębiorstw z grupy TAP, partnerów TAP Air Portugal, licencjodawców lub dostawców, którzy są właścicielami tych znaków towarowych lub logotypów.

Wykorzystywanie metatagów lub jakiegokolwiek innego „ukrytego tekstu” przy użyciu TAP Air Portugal lub jakiejkolwiek innej nazwy, znaku towarowego lub nazwy produktu bądź usługi TAP Air Portugal jest niedozwolone bez uprzedniej pisemnej zgody przedsiębiorstwa.

Projektowanie, programowanie i architektura stron internetowych lub aplikacji TAP Air Portugal nie mogą być kopiowane, powielane ani wykorzystywane, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TAP Air Portugal.

 

Strony internetowe i aplikacje TAP Air Portugal mogą zawierać fora dyskusyjne, obszary do komentowania, wysyłania wiadomości lub inne funkcje, które mogą pozwolić klientowi lub użytkownikowi na publikowanie własnych treści („treść użytkownika”) w formie tekstu, komentarza, danych, informacji, muzyki, dźwięku, zdjęć, grafiki, kodu lub innych materiałów w innych formatach.

Klient lub użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność, we wszystkich aspektach, za korzystanie z tych obszarów i czyni to na własne ryzyko. Klient lub użytkownik oświadcza, że zamieszczane lub udostępniane przez niego treści są jego własnością oraz że prawa do nich przysługują wyłącznie jemu, gwarantując prawo do przekazywania, rozpowszechniania i powielania tych treści.

Klient lub użytkownik zobowiązuje się ponadto, że nie będzie udostępniał żadnych treści, które w jakikolwiek sposób mogą być bezprawne lub niezgodne z prawem, szkodliwe, lub które mogłyby wyrządzić jakiekolwiek szkody lub zachęcać do zachowań lub działań, które mogłyby do nich doprowadzić.

TAP Air Portugal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez jakąkolwiek zamieszczoną lub przechowywaną treść użytkownika, ani za jakiekolwiek oświadczenia lub treść użytkownika dostarczoną przez użytkowników.


TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo, pomimo braku takiego obowiązku i według własnego uznania, do monitorowania, moderowania, przeglądania, edytowania, usuwania lub odmowy publikowania wszelkich treści użytkownika udostępnionych, opublikowanych lub przechowywanych na jej stronach internetowych lub aplikacjach, bez wcześniejszego powiadomienia.

Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że umieszczając treści na stronach internetowych lub w aplikacjach TAP Air Portugal, przyznają TAP Air Portugal niewyłączne, wolne od wszelkich obciążeń lub nieograniczone w czasie, nieodwołalne, w pełni podlegające sublicencjonowaniu prawo do używania, powielania, dopasowania, publikowania, tłumaczenia, tworzenia utworów zależnych, rozpowszechniania i wyświetlania takich treści na całym świecie i na wszelkich nośnikach. Klient lub użytkownik przyznaje TAP Air Portugal prawo do używania nazwy nadesłanej wraz z zawartością.

TAP Air Portugal jest obecna na różnych portalach społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Linkedin i Pinterest. TAP Air Portugal stworzyła profile w serwisach społecznościowych, aby być bliżej klientów i użytkowników, słuchać ich i przekazywać im więcej informacji o działalności firmy. Głównym celem jest wspieranie przejrzystego i konstruktywnego dialogu z wszystkimi klientami i użytkownikami TAP Air Portugal oraz między nimi. TAP Air Portugal zarządza swoją oficjalną obecnością na portalach społecznościowych. Jest ona aktualizowana zgodnie z kryteriami określonymi przez firmę. TAP Air Portugal podlega zasadom i warunkom korzystania z serwisów społecznościowych, w których posiada konta.

TAP Air Portugal jest liderem w obsłudze klientów, zapewniając poprzez swój profil w serwisach społecznościowych, w szczególności na Facebooku, wszelką pomoc, informacje, promocje, konkursy i inne funkcje swoim fanom oraz starając się odpowiedzieć na ich potrzeby i pytania. Oczekuje od użytkowników podawania prawidłowych danych i dokładnych informacji, które pozwolą na udzielenie skutecznej pomocy. Użytkownik nie może w żadnym wypadku podawać nieprawdziwych, błędnych lub spekulacyjnych informacji, a TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do usunięcia takich wiadomości, jak również profilu użytkownika ze swojego konta w serwisach społecznościowych.


Treść zamieszczona przez użytkowników na portalach społecznościowych TAP Air Portugal jest opinią autora i niekoniecznie odzwierciedla poglądy lub politykę TAP Air Portugal. W związku z tym TAP Air Portugal nie ponosi odpowiedzialności za opinie wyrażone przez użytkowników na jej profilach w serwisach społecznościowych i nie gwarantuje prawdziwości ani dokładności informacji w nich zawartych, zatem nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich publikację. TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do usunięcia lub odmowy opublikowania wszelkiego rodzaju treści, które są wyraźnie rasistowskie, seksistowskie, obraźliwe, które podżegają do przemocy lub obsceniczności, zawierają nieprawdziwe informacje, są zniesławiające lub odnoszą się do bezprawnych działań. Treści publikowane przez profile, które wydają się być fikcyjne, zostaną usunięte. Treści o charakterze promocyjnym, handlowym lub reklamowym również nie są dozwolone.

Doradzamy naszym klientom lub użytkownikom, aby ze względów bezpieczeństwa i ochrony nie zamieszczali danych osobowych na ścianach portali społecznościowych, ponieważ są to miejsca publiczne dostępne.

TAP Air Portugal zastrzega sobie prawo do wycofania, anulowania i zamknięcia, bez uprzedniego powiadomienia, wszelkich swoich kont lub profili lub ich części na dowolnym z portali społecznościowych, w których posiada konto.

Poniżej znajdują się warunki subskrypcji newslettera Transportes Aéreos Portugueses S. A. (zwanej dalej „TAP Air Portugal” lub „TAP”) dla klientów i użytkowników stron internetowych TAP Air Portugal, aplikacji lub dla cyfrowej obecności. Zapisując się na nasz newsletter (TAP lub newsletter Programu TAP Miles&Go), klient lub użytkownik akceptuje Warunki subskrypcji newslettera, jak również Regulamin i ogólne warunki użytkowania oraz naszą Politykę prywatności.

1. Przetwarzanie danych

Subskrybując nasz newsletter, klient lub użytkownik pozwala firmie TAP Air Portugal na wysyłanie na wskazany adres e-mail spersonalizowanych ofert, kampanii reklamowych, promocji oraz informacji o firmie TAP Air Portugal lub Programie TAP Miles&Go i jego partnerach, w zależności od rodzaju zamówionego newslettera.

Podane przez klienta lub użytkownika dane (które są zbierane po wypełnieniu formularza rejestracyjnego programu flyTAP lub Programu TAP Miles&Go) zostaną wykorzystane do wysłania mu informacji o sprawach związanych z działalnością TAP Air Portugal, od innych firm w ramach grupy TAP oraz jej partnerów i współpracowników.

Dane podane przez klienta lub użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane dopóty, dopóki klient lub użytkownik będzie otrzymywać biuletyn. Dane klienta lub użytkownika będą zawsze przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności TAP Air Portugal.

Klient lub użytkownik zobowiązuje się do zapewnienia, że dane podawane przez niego za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji TAP Air Portugal są dokładne, rzetelne, prawdziwe, aktualne i kompletne. Powinien on również na bieżąco aktualizować swoje dane na żądanie lub poprzez zarządzanie swoim kontem w przypadku wystąpienia zmian.


2. Anulowanie subskrypcji newslettera

Jeśli klient lub użytkownik nie chce już otrzymywać od nas korespondencji marketingowej, powinien kliknąć na link anulowania subskrypcji znajdujący się na dole każdej wiadomości marketingowej od TAP. Jeśli klient lub użytkownik posiada Konto TAP, może łatwo zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi w swojej Strefie klienta i może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych, przechodząc do zakładki „Zarządzanie prywatnością” w „Moim Profilu”.

Można także skontaktować się z naszym Centrum obsługi klienta i poprosić, aby TAP zaprzestał wysyłania informacji marketingowych na podany przez klienta lub użytkownika adres. Po otrzymaniu takiej prośby TAP przestanie wysyłać newsletter.

Subskrypcja powiadomień przez SMS

Subskrybując powiadomienia za pomocą SMS, klient lub użytkownik pozwala TAP Air Portugal wysyłać na wskazane numery telefonów komórkowych dostosowane do indywidualnych potrzeb oferty, kampanie reklamowe, promocje lub informacje dotyczące TAP Air Portugal, zgodnie z subskrybowanym newsletterem lub usługą.

Podany przez klienta lub użytkownika numer telefonu komórkowego, który jest wymagany w formularzu rejestracji konta klienta TAP lub przy wypełnianiu opcjonalnego pola na koncie, jest wykorzystywany w celu wysyłania wiadomości SMS informujących o sprawach związanych z działalnością TAP Air Portugal. Podany przez klienta lub użytkownika numer telefonu komórkowego jest wykorzystywany do wysyłania dostosowanych do potrzeb klienta lub użytkownika ofert związanych z kampaniami i promocjami, które TAP Air Portugal dla niego przygotowuje. Klient lub użytkownik ma dostęp do swojego konta klienta TAP, na którym może zarządzać podanymi przez siebie danymi. Tam również może on zapoznać się z Regulaminem korzystania z konta klienta TAP, aby uzyskać więcej informacji, jeśli chce korzystać z innych funkcji.

Jeśli klient lub użytkownik zostanie przekierowany na strony internetowe TAP poprzez link wysłany przez SMS, upoważnia TAP również do przetwarzania i wykorzystywania jego adresu IP, wykrycia modelu jego urządzenia, wersji przeglądarki, danych dotyczących lokalizacji, sygnałów nawigacyjnych i podobnych technologii. Informacje te są wykorzystywane do sprawdzenia, czy przedstawione oferty odpowiadają preferencjom klienta lub użytkownika, a także do poprawy komfortu przeglądania stron internetowych.

Podane dane są przetwarzane i wykorzystywane, aby zachować ważność subskrypcji i powiadomić klienta lub użytkownika o tym fakcie za pomocą wiadomości SMS. Dane klienta lub użytkownika są przetwarzane zawsze zgodnie z Polityką prywatności, bezpieczeństwa i ochrony danych TAP oraz Regulaminem i ogólnymi zasadami użytkowania ze strony internetowej TAP. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji powiadomień, a także wycofać zgodę na przetwarzanie i korzystanie z numeru telefonu komórkowego oraz innych danych udostępnionych w ramach powiadomień za pomocą wiadomości SMS. Odbywa się to poprzez zalogowanie się na konto przy użyciu nazwy użytkownika i hasła uzyskanego po utworzeniu konta TAP, a następnie anulowanie subskrypcji w strefie zarządzania prywatnością konta. Wskutek anulowania usługi powiadomienia SMS-em nie będą już wysyłane.


Koszty związane z usługami SMS TAP Air Portugal

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma żadnych kosztów związanych z otrzymywaniem SMS-ów od TAP Air Portugal. Należy jednak pamiętać, że operator może pobierać opłaty, za które klient lub użytkownik ponosi odpowiedzialność, zwłaszcza gdy przebywa w innych krajach. Dotyczy to na przykład usługi roamingu.

Wymagania dotyczące subskrypcji powiadomień za pomocą SMS

Powiadomienia za pomocą SMS są przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy konta TAP, którzy podali swój numer telefonu komórkowego. Istnieje możliwość subskrybowania innych usług za pośrednictwem stron internetowych lub aplikacji.

Informacje o lotach, opóźnieniach, zmianach lub odwołanych lotach bądź inne informacje dotyczące lotu są przesyłane na numer telefonu komórkowego podany podczas rezerwacji. Powiadomienia SMS-em są dostępne w języku portugalskim i angielskim i będą wysyłane w języku wybranym na koncie lub zgodnie z danymi wprowadzonymi w rezerwacji. Należy potwierdzić, że numer telefonu komórkowego podany w koncie użytkownika jest tym, na który chce on otrzymywać powiadomienia. Należy potwierdzić, że numer telefonu komórkowego podany w rezerwacji jest tym, na który użytkownik chce otrzymywać informacje o rezerwacji.

Pozostałe informacje

Korzystanie z urządzeń przenośnych na pokładzie samolotów TAP Air Portugal podlega ograniczeniom prawnym od momentu rozpoczęcia kołowania na lotnisku odlotu do momentu przybycia na miejsce postoju na lotnisku docelowym. Możliwe jest korzystanie z urządzeń w trybie offline lub w trybie samolotowym, zgodnie z instrukcjami personelu pokładowego. W razie potrzeby należy zwrócić się o informacje do personelu pokładowego.

Informacje prawne

Wszystkie informacje wysyłane do klienta lub użytkownika są starannie wybierane i opracowywane. Mogą one jednak dotrzeć do odbiorcy z opóźnieniem, mogą być niekompletne lub nie zostać wysłane. Może się to zdarzyć z uwagi na wybranie przez użytkownika komunikacji za pomocą wiadomości SMS. TAP Air Portugal nie ponosi odpowiedzialności za dostępność usługi w zakresie wysyłania informacji lub powiadomień, które mogą dotrzeć do odbiorcy z opóźnieniem, mogą być niekompletne lub nie zostać wysłane. Jeżeli użytkownik nie ma pewności co do informacji o usługach, które subskrybował, wykupił lub zarezerwował, prosimy o kontakt z TAP Air Portugal, aby upewnić się, że informacje te są aktualne (np. czas lotu).

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i sposobu, w jaki TAP Air Portugal wykorzystuje je na swoich stronach internetowych lub w aplikacjach, proszę zobaczyć Polityka Plików Cookie.
Polityka dostępności – cele

Jednym z celów TAP Air Portugal jest zapewnienie użytkownikowi wygodnego dostępu do wszystkich informacji na stronach internetowych i w aplikacjach TAP Air Portugal. TAP Air Portugal jest otwarta na sugestie i doświadczenia użytkownika, a w przypadku wystąpienia problemów z prawidłowym dostępem do stron internetowych lub aplikacji TAP Air Portugal, firma jest do dyspozycji użytkownika. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem obsługi klienta TAP Air Portugal.

Polityka dostępności – pomoc w zakresie dostępności

Biuro obsługi klienta i Skype

Telefony:
(+351) 211 234 400

Godziny pracy:

Od poniedziałku do niedzieli: od 8h do 24 (WET) czasu kontynentalnego Portugalii

Skype:

tap.contact.center

Usługa dla głuchoniemych:

Więcej informacji można znaleźć w zakładce Obsługa osób niesłyszących.

Polityka dostępności – Użyj programu Adobe Acrobat Reader (pliki PDF)

Niektóre dokumenty na stronie internetowej są przechowywane w formacie PDF (Portable Document Format).

Aby móc przeglądać i drukować pliki PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader (lub jego odpowiednik). Można go pobrać ze strony programu Adobe PDF Reader.

Dostępne są również poprzednie wersje programu Adobe Reader.

Polityka dostępności – Informacje na temat badania zgodności z wymogami dostępności

Dla TAP Air Portugal bardzo ważne jest, aby jej strony internetowe i aplikacje były dostępne dla wszystkich, bez względu na jakąkolwiek niepełnosprawność. TAP Air Portugal nieustannie dąży do osiągnięcia tego celu, stosując praktyki projektowania stron internetowych oparte na standardach dostępności WeCo, które obejmują i rozszerzają elementy World Wide Web Consortium (W3C) Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (poziom AA).

Ustawodawstwo dotyczące lotów do i ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej


TAP przestrzega amerykańskich przepisów zapobiegających dyskryminacji podczas wszystkich swoich lotów do i ze Stanów Zjednoczonych.

Kopia tego dokumentu jest dostępna do wglądu w biurach w Lizbonie, Porto, Newark i Miami.
Kopię można również zamówić bezpośrednio w Departamencie Transportu USA (US Department of Transportation):

  • Drogą telefoniczną: 
Z terytorium USA, za pośrednictwem bezpłatnej infolinii dla pasażerów niepełnosprawnych: 1-800- 778-4838 (komunikacja werbalna) lub 1-800- 455- 9880 (TTY – telefon tekstowy)
  • Drogą telefoniczną:
Wydział ochrony konsumentów w zakresie lotnictwa (Aviation Consumer Protection Division): 202-366- 778-4838 (komunikacja werbalna) lub 202-366- 455- 0511 (TTY – telefon tekstowy)
  • Na stronie internetowej:
Wydział ochrony konsumentów w zakresie lotnictwa (PDF, 0.1MB, EN) - DOT, 14 CFR Part 382 ACAA, „Nondiscrimination on the Basis of Disability in Air Travel; Final Rule”
  • Listownie:
Wydział ochrony konsumentów w zakresie lotnictwa: Aviation Consumer Protection Division C-75, U.S. Department of Transportation 1200 New Jersey Ave., SE., West Building, Room W96-432 Washington, DC 20590, EUA.
najbliższe miasta
Wybierz daty
Wybierz datę
Ze względów bezpieczeństwa sesja zostanie automatycznie zamknięta po upływie określonego czasu. W celu jej odnowienia, prosimy o ponowne zalogowanie.